iphone

Japonya’da çok güçlü bir pazar pay?na sahip oldu?unu bildi?imiz Apple’? bu ba?ar?s?yla sürekli övmekteyiz. Ancak elimize bu vakte kadar kesin istatistiklerler geçmemi?ti. Son olarak iPhone’un Japonya’da ne kadar satt??? ve ülkede en çok sat?lan ilk on telefonun bilgileri de bizlere ula?t?r?ld?. Gelen bilgilere göre Japonya’da en çok sat?lan on telefondan dokuzu iPhone; tabi bunlar farkl? operatörler arac?l???yla.

Japonya’da iPhone’un devam eden ba?ar?s?n?n kan?tlar? sat?? rakamlar? ile yüzüne ç?kmaya ba?lad?. Aç?klanan son veriler, Apple’?n iPhone 5s ve iPhone 5c modellerinin ülkenin en iyi 10 ak?ll? telefon sat??lar? s?ralamas?nda oldu?unu gösteriyor. Sat?? rakamlar? yüksek olan 10 ak?ll? telefonun s?raland??? listede tam 9 tane iPhone bulunuyor.

Bu listeye Apple’?n hakim olmas?n?n sebebi ise iPhone 5c ve 5s’in farkl? dahili depolama alanlar?na sahip olmas? gösteriliyor. Verilere göre, Japon kullan?c?lar iPhone 5s’in 32 GB’l?k modelini daha fazla tercih ediyor.

Japonya’da da Amerika’da oldu?u gibi iPhone’un sim kilitli ve sim kilitsiz modelleri sat?l?yor. Japonya’daki vatanda?lar?n büyük bir bölümü tercihlerini iPhone 5c ve 5s modellerini taahhütlü almaktan yana kullanm??. Dilerseniz en fazla sat?lan ak?ll? telefon listesinden bahsedelim.

Japonlar?n tercihi iPhone 5s

32 GB’l?k iPhone 5s modelleri listenin ilk üç s?ras?nda yer al?yor. (farkl? operatör sat??lar?) Listenin dördüncü s?ras?nda ise iPhone 5s’in 16 GB’l?k modeli yer al?yor. Renkli iPhone 5c’lerin 16 GB modelleri ise listenin be?inci ve alt?nc? s?ras?nda bulunuyor.

Listenin yedinci s?ras?nda iPhone 5s’in 64 GB’l?k modeli ve listenin sekiz ve dokuzuncu s?ras?nda ise iPhone 5s’in 16 GB’l?k modeli yer al?yor. Listenin en son s?ras?nda ise ZTE’nin daha çok çocuklara hitap eden 202z isimli telefonu bulunuyor.


0 Yorumlar