pc

PC sektörü, iki senedir durdurulamaz bir dü?ü? içerisindeydi. Mobil ve tablet sektörünün ba??n? al?p gitmesi, PC sat??lar?n? fazlas?yla etkilemi?, birden fazla üreticinin de kapanmas?na neden olmu?tu. Ancak aradan iki sene geçtikten sonra, yani 2014 y?l?n?n ikinci çeyre?i içerisinde çok küçük çapl? olsa da sektörde bir büyüme ya?and?. Yukar?da vermi? oldu?umuz tabloda hangi firmalar?n ne kadar sat?? yap?p büyüme ya?ad???n? ve genel sonuçlar? görebilirsiniz.

Olumlu sinyaller
2013 y?l? 2. çeyre?inde 75.700.902 adet PC nakliyat? gerçekle?tirilirken, bu y?l?n ayn? dönemindeki rakam 75.763.725 olarak tahmin edildi. Aradaki küçük art???n oran? ise yüzde 0.1 oldu. Büyüme oran? oldukça küçük kalsa da, uzun süredir daralan pazarda ivmenin tersine dönmesi aç?s?ndan önemli görülüyor.

Lenovo ve Dell’de büyüme

Markalar baz?nda bak?lacak olursa; Lenovo, HP ve Dell’in payla?t??? ilk üç s?ran?n de?i?miyor. Bu üçlü aras?nda en büyük büyüme oran? ise yüzde 15.1 ile Lenovo’da ya?anm?? durumda. Üçüncü s?radaki Dell ise büyüme oran?nda ikinci s?radaki HP’yi solluyor. Buna ra?men, Dell’in ula?t??? rakam bir üst s?raya ç?kmas?na yetmiyor. Asus ise son çeyrekte büyük art?? kaydeden markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bakal?m gelecek çeyrekte PC pazar?ndaki olumlu hava sürecek mi?


0 Yorumlar