Yeni bir taray?c? olmayan ama ismi neredeyse hiç kimse taraf?ndan bilinmeyen Perk’in kullan?c?lara sundu?u avantajlar? biliyor musunuz? Taray?c?n?n geli?tiricilerinden gelen bilgilere göre bu taray?c? üzerinden yapt???n?z her al??veri? ve arama sizlere para olarak geri dönüyor, ancak henüz hiçbir kullan?c? taraf?ndan do?rulanm?? de?il. Yeni taray?c?lar? hakk?nda aç?klamalarda bulunan Perk COO’su Adam Salamon, Perk’in Google Chrome tabanl? bir taray?c? oldu?unu ve bu yapt?klar?yla iyi say?da kullan?c? çekmeyi beklediklerini dile getirdi.

Kullan?c?lar? ?u anda kulland?klar? taray?c?dan ay?rman?n oldukça zor bir i? oldu?unu sözlerine ekleyen Salamon, e?er taray?c?lar?na bu para kazand?rma i?levini getirmeselerdi i?lerinde ?anslar?n?n olmad???n?, ama bu özelli?i daha önce Bing ve Chrome’un da kulland?klar?n? ve yarar ald?klar?n? bildikleri için böyle bir i?e kalk??t?klar?n? ifade etti. Laf?n k?sas? ?u ki siz de Perk’i indirerek internette yapt???n?z her geziyle puan kazanabilir, üstüne bu puanlar?n?z? paraya çevirerek biraz da olsa gelir elde edebilirsiniz. Bakal?m geli?tiriciler sözlerinde gerçekten duruyorlar m?? A?a??daki linkten Perk’i indirebilirsiniz.

Perk Download-indir


0 Yorumlar