src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/wii_u-300×206.jpg” alt=”” title=”wii_u” width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-2792″ />

Oyun konsollar?n?n sevilen üyelerinden olan Wii U geçti?imiz seneye dair olan finansal raporlar? aç?klad?. Aç?klanan de?erlere göre üretici firma seneye ba?larken belirledi?i hedefleri tutturabilmi?, ancak bu pek de büyük bir saptama de?il. Elde edilen verilere göre Wii U 2012 sonu beklentilerinin yüzde 1.9 alt?nda kâr elde etti. 1 Nisan 2012 ve 31 Mart 2013 tarihleri aras?na ait olan verilere göre Wii U’nun elde etti?i kâr 635.4 milyar yen, yani 6.4 milyar dolar. Oysa beklentiler 6.5 milyar dolarl?k bir kâr yönündeydi. Yine de büyük bir kâr gerçekle?tirmi? olan Wii PS4 ve Xbox 720 ç?kmadan önce yerini ald??? pazardan iyi pay elde etti.

?irketin bir senede yapt??? operasyonel kay?p ise 36.4 milyar yen oldu, bunun dolar olarak verileri aç?klanmad?. Gelen bilgilere göre 2012 y?l? içerisinde 3.5 milyondan fazla Wii U sat??? gerçekle?tirildi. Sat?lan ürün say?s?n?n bu kadar az kalmas?na neden olarak yap?lan ba?ar?s?z reklam çal??malar? gösteriliyor ki gerçekten firma ülkemize reklam bile vermemi?ti. Wii U’nun yan? s?ra önceki model Wii bu vakte kadar 3 milyon sat?? elde etmi?ti, yine de biraz geli?me var.


0 Yorumlar