?ki ayd?r Google’?n anasayfas?nda yer alan üst siyah çubu?u kald?raca??na dair haberler internette dola?makta. Bu henüz gerçekle?mese de Google bu sistemini hayata geçirmek için çal??malar?n? art?rd?. Siyah çubuk gidince tabi ki oradaki i?levler de kullan?c?lara sunulmayacak de?il. Çubuk yerine Deneysel Google Menüsü ad?n? alan yeni bir menü tasarland? ve bu menü Chrome OS’ta ?u anda kullan?labilir durumda, sadece bilgisayarlara henüz bir güncelleme getirilmi? de?il. Yine de bir PC kullan?c?s? olarak siz de Google’?n yeni menüsünü test edebilirsiniz.

Bu menüyü görmeniz için çerez ayarlar?yla u?ra?mam?z gerekiyor. Herhangi bir çerez düzenleyici program? indiriyoruz, bu özellik Opera içerisinde kendili?inden bulunuyor. Ard?ndan Google.com’a bu uygulama arac?l???yla girdi?imizde siyah çubu?un kalkt???n? ve yerine Google’?n yeni Deneysel menüsünün geldi?ini göreceksiniz. Google daha önce de siyah çubu?undan kurtulup farkl? tarzlarda menüleri anasayfaya entegre etmeye çal??m?? ama ba?ar?s?z olmu?tu, bakal?m bu sefer yap?lan menü kullan?c?lar taraf?ndan be?enilecek mi? Yeni getirilecek olan Google menüsünün görselini ve özelliklerini a?a??da görebilirsiniz.


0 Yorumlar