PlayStation Now

Sony’nin yeni getirdi?i sistemle birlikte bir oyunu sat?n almadan oynaman?z mümkün. Bu yaz?m?zda PlayStation Now nedir ve nas?l kullan?l?r sorular?n?n cevab?n? verece?iz. ?lk olarak sistemin nas?l i?ledi?ini aktaral?m. Belli aylar süresince belli bir ücret ödüyorsunuz Sony’ye bir oyun için ve bunda birçok alternatif bulunuyor. Örne?in bir oyunu 2 sene boyunca günde 4 saat s?n?rla oynamak isterseniz 4 dolarl?k bir ödeme yap?yorsunuz; gayet uygun gözüküyor. Ancak bu sadece bir oyun için geçerli fiyat, di?er hepsinde bu güzel fiyat?n bulundu?unu söyleyemeyiz.

PlayStation Now’da sevdi?iniz (?imdilik) PlayStation 3 oyunlar?n? saatlik ve günlük bazda kiralamak mümkün. Sözgelimi Final Fantasy XIII-2 gibi 2 y?l önce piyasaya ç?kan bir oyunu 4 saat oynamak için ödemeniz gereken tutar 4,99 dolar.

Amazon üzerinde 17 dolara sat?lan bu oyunu 7 gün oynamak için 7,99 dolar, bir ay oynamak için 14,99 dolar, 3 ay oynamak için ise 29,99 dolar ödemeniz gerekiyor! Tekrarlayal?m, fiyatlar ABD fiyatlar? ve ABD s?n?rlar? içerisinde pek çok sat?c?dan 15-20 dolar aras? fiyatlarla oyunu sat?n al?p s?n?rs?z oynamak mümkün.

S Now servisindeki bir di?er oyun olan Guacamelee ise 4 saati 2,99 dolardan, 7 günü 5,99 dolardan, 90 günü 14,99 dolardan kiralanabiliyor. Drinkbox Studios taraf?ndan geli?tirilen bu indie oyunun piyasadaki sat?? fiyat? ise 15 dolar!

Tek çözüm ayl?k abonelik

Her ?eyden önce, bu servisinin halen beta test a?amas?nda oldu?unu, yani oyuncular?n bu servisi test etmek için kulland?klar?n? unutmamak gerekiyor. En son hangi servise beta a?amas?nda para harcad???n?z? dü?ünecek olursan?z, Sony’nin PS Now ile ne kadar yanl?? bir ba?lang?ç yapt???n? anlamak kolayla??r.
PlayStation Now nihai yay?n?ndan sonra t?pk? PS Plus gibi ayl?k abonelik ve s?n?rs?z oynan?? üzerinden yol al?rsa ve bunu uygun bir fiyatla yaparsa, PS Plus gibi gelir sa?layan bir yap?ya bürünebilir. Ancak bu gibi saatlik bazda ücretlendirmelerin çok fazla oldu?unu beta a?amas? bitmeden kabul etmesi gerekiyor.


0 Yorumlar