amazon_store

Zaman?n özellikle i? dünyas?nda en çok kullan?lan cep telefonu olan Blackberry, son senelerde büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Hatta bu aralar iflas?n e?i?inde olan firman?n bu vakte kadarki en çok ses getiren olay? san?r?z BBM’i geli?tirmesi olmu?tu. Ancak Android ve iOS’un beklenenden daha iyi bir geli?me süreci içine girmesi Blackberry’yi bu kulvarda saf d??? b?rakt?. Ancak halen yenilikler gelmeye devam ediyor. ?imdi de Amazon ile anla??ld? ve Amazon AppStore birkaç gün içerisinde BBM’deki yerini alm?? olacak.

BlackBerry, Amazon ile anla?t?
Hat?rlayaca??n?z üzere BlackBerry’nin geli?mi? telefonu Z10 ile gelen BB 10 OS i?letim sisteminde Android’in uygulama ma?azas? Google Play Store 3. parti araçlar ile kullan?labiliyordu. Resmi olarak deste?i olmayan Google Play Store’un yak?nda güncelleme ile BlackBerry cihazlarda kullan?labilece?i söyleniyordu.

Bugün beklenenin aksine bir geli?me ya?and? ve BlackBerry, Amazon ile anla?t???n? aç?klad?. Bu anla?ma sonucunda Amazon’un uygulama ma?azas? Amazon Appstore resmi olarak BlackBerry cihazlar?na destek verecek. BlackBerry 10.3 güncellemesiyle gelecek olan bu ma?aza sayesinde art?k binlerce Android uygulamas? BlackBerry cihazlarda da kullan?labilecek.


0 Yorumlar