Playstore Preload

Son zamanlarda TTNET’in oyuncular?n yarar?na olan servisi Playstore taraf?ndan kullan?ma sunulan Playstore Preload ?u anda pek fazla kullan?lm?yor. Bunun nedeni ise kullan?c?lar?n uygulaman?n nas?l kullan?laca?? konusunda pek de bilgilendirilmemi? olmalar?. Biz de bu yaz?m?zda sizlere Playstore Preload nedir sorusunun cevab?n? detayl? ve videolu bir ?ekilde verece?iz. ShiftDelete ekibi taraf?ndan haz?rlanm?? olan videoda uygulaman?n tüm özelliklerinin detayl? anlat?m?na yer verilmi?.

Birçok oyun üreticisi devasa içerikleri oyunculara kendi da??t?m sistemleri üzerinden önceden indirterek herkesin ayn? anda oynamaya ba?lamas?n? sa?lamay? hedefliyor. TTNet’in oyunculara sundu?u Playstore online oyun ma?azas? da bu imkan? sa?l?yor. Preload sistemini ve nas?l çal??t???n? bu videoda anlat?yoruz.


0 Yorumlar