src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/google.jpg” alt=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5513″ />

Son y?llarda devletler internet kullan?c? üzerinde olan etkilerini daha da art?rarak buradan birçok bilgi elde etmeye ba?lad?lar. Ki?ilerin gizliliklerini tam anlam?yla s?f?ra çeken devlet hamleleri internet firmalar?n? da harekete geçirdi. Son olarak Google’dan çok önemli bir aç?klama daha geldi. Zaten her zaman devlet politikalar?na kar?? hareket eden Google ?imdi de tüm aramalar? uluslararas? olarak ?ifrelemeye ba?lad?klar?n?, böylelikle devletlerin arama sonuçlar?na ve verilerine eri?emeyece?ini aç?klad?.

Çin’deki bütün arama sonuçlar? Great Firewall of China ad? verilen özel bir sistem yard?m? ile sansürleniyor ve devletin kar?? ç?kt??? içerikler yay?nlanm?yor. Otomatik olarak yap?lacak ?ifrelemenin bu sistemin i?ini zorla?t?rmas? bekleniyor.

Google Yönetim Kurulu Ba?kan? Eric Schmidt, geçen y?l internette yap?lan sansürlerle ilgili aç?klama yapm?? ve ‘önümüzdeki günlerde internet sansürünü engellemek için yeni bir f?rsat bulabilece?imize inan?yorum’ demi?ti.

Yap?lan düzenleme sadece sansürü de?il ayn? zamanda interneti takip eden NSA gibi devlet kurumlar?n? ya da ba??ms?z takip yapanlar?n i?ini de zorla?t?racak.

Arama sonuçlar?n?n ?ifrelenmesi konusunda sansür uygulayan ülkelerin nas?l tepki verece?i bilinmiyor. Ancak bu düzenlemenin ülkelerin Google aramalar?n? tamamen yasaklamas?na neden olmas? da mümkün.


0 Yorumlar