ASD

Teknolojinin geli?mesiyle son dönemlerin en popüler uygulamas? haline gelen Whatsapp’tan tüm kullan?c?lara a?a??daki gibi mesajlar at?l?yor ve bu da Whatsapp acaba ücretli mi oluyor sorusunu ak?llara getiriyor.

Mesaj ?u ?ekilde: ‘Cumartesi sabah itibari ile whatsapp ücretli olacak. En az 10 ki?iye bu mesaj? gönderirsen logon mavi olacak ve ücretsiz kullanmaya devam edebilirsin. Aksi halde
WhatsApp 0,01€/ mesaj olacak..WhatsApp 10. y?l?n? kutluyor . Peki bu mesaj gerçekten do?ru mu? Hay?r!!

WhatsApp 2009 y?l?nda kurulan bir uygulamad?r. Bu nedenle 10.y?l?n? kutlamas? imkans?z. Mesajda WhatsApp’?n kurulu? tarihi çarpt?r?lm?? ve kullan?c?lara yanl?? bilgi verilmi?.

Bu mesajlar?n do?ruluk pay? olmad???n? ve gelen mesajlara itibar edilmemesi gerekti?ini belirtmek isteriz.

Whatsapp ileti?im a??n? 2012 y?l?nda yüzde 500 büyüterek 500 milyon kullan?c?ya ula?m?? ve bu geli?meyle de Facebook gibi sosyal medya ?irketlerinin dikkatini çekmeyi ba?arm??t?r ve Mark Zuckerberg taraf?ndan 19 Milyar dolara sat?n al?nm??t?r.

WHATSAPP NED?R?
WhatsApp Messenger; ak?ll? telefonlar için geli?tirilen, platformlar-aras? çal??ma özelli?ine sahip bir mesajla?ma uygulamas?d?r. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlar?yla uyumlu olan uygulama, 3G ya da WiFi Internet ba?lant?s? arac?l???yla kullan?c?lar?n birbirlerine resim, video, sesli ve yaz?l? mesaj göndermesini sa?lar. Ayn? ad? ta??yan ?irket, eski Yahoo! çal??anlar? olan Biran Acton ve Jan Koum taraf?ndan ABD’de, Calfornia eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmu?tur.

K?sa zamanda büyük bir popülariteye kavu?an WhatsApp Messenger üzerinden gerçekle?en ileti?im trafi?i A?ustos 2012’den Ocak 2013’e kadar %75 oran?nda artarak 2012 y?l?nda toplamda %500’e ula?m??t?r.500 milyona yak?n kay?tl? kullan?c?s? vard?r.

Facebook taraf?ndan 4 Milyar USD nakit para, 12 Milyar USD hisse senedi ve 3 Milyar USD s?n?rland?r?lm?? hisse senedi kar??l???nda sat?n al?nm??t?r.


0 Yorumlar