PS4 1.70 Güncellemesi

Geride b?rakt???m?z hafta PS4 için bu vakte kadar yap?lm?? olan en büyük güncelleme bizlere sunuldu. PS4 1.70 güncellemesiyle birlikte cihaza birçok kolayl?k, yeni özellik eklenirken baz? sistem hatalar? da giderildi. Ayn? zamanda SHAREfactory ad?nda gelen yeni uygulama en çok dikkat çeken nokta. Bu uygulama sayesinde oyundan ald???n?z videolar? kolayl?k düzenleyebilecek ve sosyal a?larda payla?abileceksiniz.

Sesli komutlar art?k (ülkemizde henüz bulunmasa da) Netflix ve benzeri uygulamalar? sesle açma olana?? sunuyor. XMB’e yeni eklenen “Capture Gallery” ise kaydetti?iniz oynan?? videolar?na ve ekran görüntülerine k?sa yoldan ula?man?z? sa?l?yor.

PlayStation Mobil Uygulamas? da Yenilendi

Ak?ll? telefonunuzda bulunan bir görseli PlayStation ID’nize profil foto?raf? olarak eklemek istemez misiniz? Mobil PlayStation uygulamas?n? indirin ve son sürümde oldu?undan emin olun. Sonras?nda cihaz haf?zas?ndaki herhangi bir resmi profilinize ekleyebilirsiniz. Dualshock 4 oyun kumandas?n?n ???k bar?ndan rahats?z oluyorsan?z, yay?nlanan ?????n parlak, orta ?eker ve k?s?k ?eklinde ayarlamas?n? yapabilirsiniz. Son olarak 1.70 güncellemesi oyun yay?nlama seçeneklerine de kalite ayarlamas? ve di?er yay?nlar? çe?itli etkenlere göre s?ralama gibi özellikler getiriyor.


0 Yorumlar