skype_ceviri

Dünyan?n en büyük teknoloji firmalar?ndan biri olan Microsoft’un uzun süredir üzerinde çal??t??? ancak bir türlü bizlere sunamad??? ses çeviri özelli?i sonunda hayata geçti. Skype Translator ad?yla kullan?c?lara sunulan anl?k çeviri sistemi sayesinde, kar??n?zda yabanc? bir dille konu?an insan?n söylediklerini istedi?iniz dile çevirebileceksiniz. -?u an için s?n?rl? dil var- Microsoft CEO’su Satya Nadella taraf?ndan yap?lan aç?klamada bu teknolojinin uzun süredir kendilerini yordu?unu ve arkas?nda büyük bir eme?in bulundu?unu ifade etti.

Demosu gösterildi
Skype Translator’?n bir demosunu oturum s?ras?nda izleyicilere gösteren Skype yöneticisi Gurdeep Singh Pall, ?ngilizce – Almanca bir görü?me gerçekle?tirdi. Almanca konu?an bir arkada??yla Skype Translator arac?l???yla sohbet eden Pall, Almanca bilen izleyicilerden de çevrinin do?rulu?unu teyit etmesini istedi.

?zleyiciler etkilendi

Almanca bilen kat?l?mc?lar Skype Translator’?n anl?k çevirilerini “oldukça iyi” olarak de?erlendirdi. Microsoft’un uygulaman?n betas?n? 2014 y?l? sonlar?nda Windows 8 için yay?nlamas? bekleniyor. Ba?lang?çta az say?da dil deste?ine sahip olacak hizmetin giderek daha fazla dil ile desteklenece?i de verilen bilgiler aras?nda.


0 Yorumlar