xbox

Geride b?rakt???m?z senenin sonunda yeni oyun konsolunu sat??a sunan Microsoft, fiyat?n?n pahal? olmas?na ra?men konsoldan olumlu yorumlar almay? ba?ar?p çok da iyi sat?? de?erleri elde etmi?ti. Sonras?nda, yani son zamanlarda ise Xbox One’?n bir el konsolunun sat??a sunulaca?? yönünde haberler, iddialar ortada dolanmaya ba?lad?. Sonunda bu haberler en yetkili a??zdan aç?kl??a kavu?turuldu; pek de umdu?umuz gibi olmad? bu cevap.

Odak noktas? Windows Phone
Ryan adl? bir kullan?c? Phil Spencer’a E3 fuar?nda ya da gelecekte Xbox One benzeri bir el konsolu görme ?ans? olup olmad??? ?eklinde bir soru yöneltti. Xbox Bölüm Ba?kan?’n?n yan?t? ise böyle bir ürün üretmeyi dü?ünmedikleri yönünde oldu. Spencer, bu türden bir el konsolu yerine Windows Phone ve tabletlere odaklanacaklar?n? ve belki bir gün bu cihazlar için kontrolör deste?i sa?lanabilece?ini belirtti.

?ddialar fos ç?kt?

Spencer’?n aç?klamalar?yla birlikte, Microsoft’un 7 inç’lik bir Surface versiyonu üzerine çal??t??? ve bu cihaz?n Xbox etiketli bir el konsolu olaca?? yönündeki önceki dedikodular da yalanlanm?? oldu. Bakal?m MS mobil oyun deneyimini Windows Phone platformunda ne ölçüde ya?atabilecek?


0 Yorumlar