src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/Qualcomm-Snapdragon-810.jpg” alt=”Qualcomm Snapdragon 810″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-6286″ />

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc. (QTI), EE ve Huawei, LTE Category 9 ba?lant?s?na yönelik ?irketler aras? birlikte çal??abilirlik testini ba?ar?yla tamamlad?klar?n? duyurdular. Testte 3 ta??y?c? veri indirme toplamas? ve 410 Mbps’ye kadar yükselebilen indirme h?zlar?na ula??ld?. Test, QTI’nin entegre LTE-Advanced yeni nesil modemli Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ve Huawei’nin, EE’ye ait LTE-A “4G+” a?? çap?ndaki ticari altyap? çözümü kullan?ld?. Category 9 Ta??y?c? Toplama, EE’nin 1800MHz spektrumun 20MHz’sini, ikinci ta??y?c? olarak 2,6GHz’nin 20MHz’sini ve üçüncü ta??y?c? olarak da 2,6GHz’nin 15MHz’sini toplamas?na olanak tan?yor.
QTI, LTE Category 9 ba?lant?n?n etkinle?tirdi?i kapsama alanlar?nda daha yüksek indirme h?zlar?, h?zl? uygulama performans? ve güvenilir ba?lant? özelliklerinin ticarile?me sürecindeki liderli?ini sürdürüyor. Yap?lan bu test, Avrupa çap?nda önemli çözüm sa?lay?c?lar ve operatörlerin dahil oldu?u LTE Category 9 birlikte çal??abilirlik testinin ilk kez ba?ar?yla tamamlanmas? anlam?na geliyor. Testin tamamlanmas?, daha yüksek indirme h?zlar? ve 3 ta??y?c?l? veri indirme toplamas?n?n sa?lad??? üstün ve uçtan uca deneyimi de sergilemi? oldu.

Qualcomm Avrupa Ba?kan? ve K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Enrico Salvatori konuyla ilgili ?u aç?klamay? yap?yor: “Kablosuz ba?lant?n?n evrimindeki en son halkay? gerçekle?tirme a?amas?nda EE ve Huawei ile birlikte çal??maktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Category 6’dan Category 9 LTE-A ba?lant?ya geçi?, 1,5 kat daha yüksek indirme h?zlar?, uygulamalar?n tepki h?zlar?n?n yükselmesi, güvenilir ba?lant? ve en h?zl? a?lara ba?lanma imkân? anlam?na geliyor.”

EE A? Servisleri ve Cihazlar? Direktörü Tom Bennett, ?unlar? söylüyor: “Qualcomm Technologies ve Huawei’nin mükemmel ekipleriyle yeni nesil LTE Categori 9 ba?lant?s? üzerinde çal??mak, spektrum varl?klar?m?z? en iyi ?ekilde kullanmam?z? ve dünya klasman?ndaki a? becerilerimizi sunmaya devam etmemizi sa?l?yor. Bu sayede Avrupa’daki operatörlerin bir ad?m önünde olmam?z? sa?layacak inovasyonu sa?layabiliyoruz. Mevcut 2,6GHz spektrumumuzun 15MHz’sini kullanmam?z a??m?z dahilinde hem daha yüksek h?z hem de daha yüksek kapasite sa?l?yor. Ba?ar?l? geçen test, gelece?e yönelik büyük bir ad?m. Önümüzdeki y?l?n ba?lar?nda bunu Wembley Stadyumu’nda sergilemeyi dört gözle bekliyoruz.”

Huawei Kablosuz A?lar ?? Ünitesi Pazarlama Müdürü Yang Chaobin ise ?unlar? söylüyor: “Huawei Birle?ik Krall?k çap?nda tüm mobil cihazlara daha yüksek h?z ve daha güvenilir ba?lant? sunarak a? kapasitesini geli?tirmeye kararl?d?r. 5G ça??na ilerlerken gerçekle?tirdi?imzi bu test gerçek anlamda bir dönüm noktas?d?r. LTE Category 9 birlikte çal??abilirlik testi, kendi türünün Avrupa’da duyurulan ilk örne?i olma özelli?ini ta??yor. Bu önemli a?amada Qualcomm Technologies ve EE ile birlikte çal??arak gelece?in a?lar?n? ?ekillendirdi?imiz için gururluyuz.”


0 Yorumlar