src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/rusya_youtube_yasagi.jpg” alt=”” title=”rusya_youtube_yasagi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1164″ />

Müslüman ülkelerden sonra Rusya da YouTube’a yasak getiriyor. Innocent of Muslims adl? ?slam kar??t? filmin YouTube’da görüntülerinin bulunmas?n?n ard?ndan müslüman olmayan ülkeler bile YouTube’a tav?r alm?? durumda. Rusya Komünikasyon ve ?leti?im Bakan? Nikolay Nikiforov yapt??? aç?klamada ülkelerinde de müslüman kesmin bulundu?unu ve filmin tam ?rkç?l?k içerdi?ini dile getirdi.

Rusya Komünikasyon ve ?leti?im Bakan? Nikolay Nikiforov yapt??? di?er aç?klamalarda ise Kas?m’?n ilk günlerine kadar görüntüler YouTube’dan kald?r?lmazsa kesin olarak siteye eri?imin yasaklanaca??n? dile getirdi. Ayr?ca sitenin tamamen yasaklanmas?ndan önce aile filtresi bulunan internet a?lar?nda ?imdiden yasakland???n? da sözlerin ekledi. Buna gerekçe olarak da çocuklar?n geli?im sa?l???n? bozan bir video oldu?u söylendi.


0 Yorumlar