src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/internet_explorer_acigi.jpg” alt=”” title=”internet_explorer_acigi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1167″ />

Internet Explorer’?n tüm sürümlerinde büyük bir güvenlik aç??? tespit edildi. Ba??ms?z çal??an bir tespit analiz firmas? taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada Intert Explorer’da y?llarca süren bir güvenlik aç??? ortaya ç?kar?ld?. Bu aç?k sayesinde hackerlar istedikleri bilgilere ula?abiliyorlar.

Flash Player üzerinden ortaya ç?kan güvenlik aç???n?n ismi “s?f?r?nc? gün” olarak aç?kland?. Microsoft’tan yap?lan aç?klamada da bu güvenlik aç??? do?rulan?rken IE 10 için güvenlik aç??? durumunun geçerli olmad??? dile getirildi. Microsoft’a göre güvenlik aç??? sadece IE 8 ve IE 9’da yer al?yor. Heniz bu güvenlik aç???n? engellemek için bir ek paket geli?tirmeyen Microsoft’un hamlesini ne zzaman yapaca?? merakla beklenirken siz o zamana kadar ba?ka bir taray?c? kullansan?z daha iyi olacak.


0 Yorumlar