Samsung Galaxy Note 3 Neo

Samsung, Galaxy Note serisini geni?letmeye devam ediyor. Sammobiles taraf?ndan payla??lm?? olan bilgilere göre bu seriye Galaxy Note 3 Neo ad?nda yeni üst düzey bir phablet daha kat?lacak. MWC 2014’te, Barselona’da tan?t?lmas? beklenen yeni nesil tabletin teknik özellikleri de bizlere aktar?l?rken Samsung Galaxy Note 3 Neo fiyat konusunda henüz bir bilginin gelmedi?ini, geldi?inde ise yaz?n?n güncellenece?ini belirtelim.

S4’ün piyasaya sürülmesinin ard?ndan Note-3’ü bekleyenler biraz daha sabretti ve murad?na erdi. Note-3 kullan?c?lar aras?nda oldukça tercih edilen ve be?enilen bir ak?ll? telefon oldu. Samsung kelime odakl? pazarlamada rakiplerinin bir ad?m önünde yer al?yor. Üretti?i her ara modelde seri isimlerini kullanmaktan çekinmiyor. S3, S3 Mini, S4, S4 Mini vb. “Note” serisi üzerinde bu tip bir pazarlama stratejisi daha önce uygulamayan Samsung, diyetini sonunda bozdu.

Galaxy Note ailesi geni?liyor

Bu bekleyi?in sebebi ise uzmanlara göre “Note” serisinin biraz daha tan?nmas?n? sa?lamakt?. Galaxy Note-3 Neo yada Lite ismi ile piyasaya ç?kmas? beklenen yeni modele ait bilgileri “Sammobile” Twitter profili üzerinden s?zd?rd?. Ayr?ca Galaxy Note-3 Neo oldu?u tahmin edilen bir ak?ll? telefon, Zauba adl? Hindistan merkezli bir ithalat ve ihracat ?irketinin bilgi bankas?nda da görüldü.

“Note” kullan?c?lar? taraf?ndan merakla beklenen Neo’ya ait teknik özellikler göz kama?t?r?yor. Galaxy Note-3 Neo’da 1.7 GHz h?z?nda çal??an 2 Cortex-A7 ve 1.3 GHz h?z?nda çal??an 4 Cortex-A7 bulunuyor. Hem Samsung için hem de di?er mobil i?lemci tasar?mc?lar? için bu yongaseti bir ilk olacak. Toplam 6 çekirdekten olu?an bu tip bir i?lemci setinin batarya kullan?m?n? azaltmas? bekleniyor. Batarya demi?ken Galaxy Note-3 Neo 3100 mAh pile sahip. Öte yandan Samsung 3000 ve üzeri mAh pil kullanmaya ba?lad???ndan bu yana kullan?c?lar?n batarya ?ikayetleri oldukça azald? bunuda belirtmekte fayda var.

720p Super AMOLED ekranla piyasaya sürülecek olan Galaxy Note ailesinin yeni ferdi, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alan?na sahip. Bu alan microSD kart yuvas? sayesinde yükseltilebilmekte. Telefon üreticilerinin kamera pazarlar?na pek ald?r?? etmeyen Samsung, “Neo” için 8 MP arka ve 2.1 MP ön kamera kullanm??. Malite-T624 grafik birimi bulunan Galaxy Note-3 Neo’da OpenGL ES 3.0 deste?i de bulunuyor.

??letim sistemi olarak Android 4.3 Jelly Bean sürümü ile piyasaya ç?kmas? beklenen Neo’nun, babas? Note-3 gibi suni deri arka kaplamas?, S-Pen kalemi ve kenar çizgileri mevcut.

Benchmark skor tablosunda 29.382 puan alan Neo, s?ralamada Galaxy S4?ü geçiyor. Testin 6 çekirdek birden çal???rken yap?ld??? tahmin ediliyor. Bu skor ve teknik özellikler göz önüne al?narak bak?ld???nda Neo’nun Note-2 ile Note-3 aras?nda bir phablet olmas? bekleniyor.

Samsung’un Galaxy Note-3 Neo’yu Barselona’da düzenlenecek MWC 2014’te görücüye ç?kartmas? bekleniyor.


0 Yorumlar