youtube

Tam da meclisten internet sansürü hakk?nda yeni bir yasa tasar?s? geçerken ortaya internet konusunda sorunlar ç?kmaya ba?lad?. Baz? bölgelerde Uydunet kullan?c?lar?n?n YouTube’a giri? yapamad?klar? interneti ve özellikle twitter? ?u anda sarsmakta. ?u ana dek hiçbir mahkeme karar? aç?klanmazken kullan?c?lar servis sa?lay?c?lar?ndan resmi bir aç?klama beklemekteler.


Uydunet kullan?c?lar? YouTube’a giremedi

Aktar?lan ilk bilgilere göre baz? bölgelerdeki Kablonet ve Uydunet kullan?c?lar? YouTube’a giremezken Uydunet kullan?c?lar?, bu durum kar??s?nda mü?teri hizmetlerini arad?klar?nda iki farkl? cevapla kar??la?t?; bunlardan ilki sitenin teknik bir aksakl?k dolay?s?yla baz? bölgelerde girilemez durumda oldu?u yani hukuki bir nedenle kapat?lmad??? ?eklindeyken; di?er cevap ise Türk Telekom’dan gelen uyar?yla siteye eri?imin kapat?ld??? yönündeydi.

Yukar?daki görsel, yap?sal olarak ele al?nd???nda teknik bir sorun olabilece?i ihtimalini kuvvetlendiren faktörler aras?nda…

Spekülatif haberler yap?ld?

Kullan?c?lar?n kafas?n? kar??t?ran mevcut durum için gelen son bildirim ise sitenin belli aral?klarla girilebilir duruma ula?t??? yönünde; yani teknik aksakl?k nedeniyle YouTube’a girilememe olas?l??? 13 Ocak 2013 saat 22:00 itibariyle a??r bas?yor. Buna kar??n ço?u internet sitesinin kesinle?memi? bilgiler üzerinden “YouTube Kapat?ld?”, “YouTube’a Eri?im Engeli” gibi ba?l?klar ve içeriklerle haber yapt??? gözlerden kaçmad?.

Mahkeme Karar? Var m??

Son ald???m?z duyumlara göre servis sa?lay?c?lar taraf?nda, ellerine ula?m?? bir eri?im engelleme karar? bulunmuyor. Bunun yan?nda servis sa?lay?c?lar?n abonelerine verdikleri çeli?kili bilgiler kafa kar??t?rmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden en çok konu?ulan konu noktas?na gelen baz? internet kullan?c?lar?n?n baz? bölgelerde YouTube’a girememesi noktas?nda resmi aç?klama merakla bekleniyor.


0 Yorumlar