Galaxy Tab 3 Kids

Teknoloji hayat?m?z? her geçen sene daha çok etkisi alt?na al?rken bu sadece yeti?kinler için geçerli de?il, küçük çocuklar da teknoloji ile iç içe ya??yor. Evdeki bilgisayar?n?z?n küçük çocu?unuz ya da karde?iniz taraf?ndan k?r?lmas?n? istemezsiniz san?r?m; ya da ona sürekli oyunlar açmay?. Samsung bu konuda çocuklar? dü?ünerek onlar için Samsung Galaxy Tab 3 Kids ad?nda bir tablet geli?tirdi. ??te Samsung Galaxy Tab 3 Kids özellikleri.

Samsung Electronics IT ve Telekom Sat??-Pazarlama Direktörü Selçuk Mirza konuyla ilgili aç?klamas?nda, “Çocuklar?n teknolojiyi her zamankinden daha fazla kulland?klar? yads?namaz bir gerçek. Galaxy Tab 3 Kids’i geli?tirirken hem aileleri, hem de çocuklar? dü?ündük. Sonuç olarak da; zengin, etkile?imli ve e?itici bir içeri?e sahip; e?lenceli ve çocuk dostu kullan?c? deneyimi sunan bir cihaz ortaya ç?kt?” dedi.

Özel içeriklere sahip Çocuk Ma?azas?

Çocuklar için teknolojinin sundu?u e?itim olanaklar?n? art?rmak amac?yla çocuklara yönelik birinci s?n?f uygulamalara ek olarak, tamamen yenilenmi? bir Çocuk Ma?azas? da Samsung Galaxy Tab 3 Kids’e önceden yüklenmi? olarak geliyor. Çocuk Ma?azas?; e?itim oyunlar?, e?lence ve e-kitap uygulamalar?n? içeriyor. Tablet, ailelere Uygulama Yöneticisini kullanarak çocuklar? için istedikleri uygulamalar? seçebilme olana??n? da veriyor.

Çocu?unuz için en uygun tablet kullan?m süresini ayarlayabilirsiniz

Ailelerin belli kullan?m süreleri belirlemelerine olanak sa?layan “Zaman Yönetimi” özelli?i sayesinde tan?mlanan kullan?m süresi doldu?unda, ?ifre korumal? ekran?n kilitleme özelli?i devreye giriyor. Bu durumda cihaz?n tekrar aktive olabilmesi için bir yeti?kinin ?ifreyi girmesi gerekiyor. Böylece ebeveynlerin çocuklar?n?n ak?ll? cihazlarda geçirdikleri süreyi en etkili ?ekilde ayarlayabilmeleri sa?lan?yor.

E?lenceli tasar?m ve güçlü performans

1,2 GHz çift i?lemci, 1 GB RAM, 3 megapiksel ön kamera ve 1,3 megapiksel arka kamera ile sunulan Galaxy Tab 3 Kids, bir Samsung Galaxy tabletten bekleyebilece?iniz güç ve performansa sahip olmas?n?n yan? s?ra, çocuklara heyecanl? ve etkile?imli bir deneyim sunmak üzere tasarland?. Galaxy Tab 3 Kids ile beraber, çocuk-dostu bir kulp ve Çocuk Kasas? da sat??a sunuluyor. Ayr?ca, ba?ka nesneler üzerinde iz b?rakma ihtimali olmadan, e?lenceli çizim yapma olana?? tan?yan kolay tutma özellikli bir Kalem (C Pen) de standart olarak veriliyor. Samsung Galaxy Tab 3 Kids fiyat? hakk?nda henüz kesin bir bilgi gelmi? de?il.


0 Yorumlar