src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/nintendo_android.jpg” alt=”nintendo_android” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4578″ />

Bu vakte kadar ne bilgisayar, ne mobil ne de tablet sektörüne ad?m atm?? olan Nintendo için çarp?c? aç?klamalar geldi. Sadece oyun konsolu geli?tirerek bu piyasada çok önemli bir isim yapm?? olan Do?u Asyal? firma yak?n zamanda Android i?letim sistemli ve sadece e?itim amaçl? kullan?lacak olan tabletler üzerinde çal??maya ba?lam??.

Teknoloji dünyas?n? takip etmek zordur. Her gün yeni ve farkl? bir sürprizle kar??la??lmas? i?ten bile olmayan sektörde, herkesin gözünden kaçan bir cihaz, sonunda kendisini ele verdi.

Kimse fark?nda olmadan, el alt?nda bamba?ka bir cihaz üzerinde çal??an Nintendo, yay?nlanan raporlara göre ça??m?za biraz daha yak?nla?arak, Android tablet üretimine ba?l?yor. Her ne kadar haber heyecan verici olsa da bahsi geçen Nintendo tabletin, yüzde 90 gibi yüksek bir ihtimalle sadece e?itim amaçl? üretilece?i belirtildi?i gibi NES, SNES ya da Game Boy’un klasik oyunlar?na de?il, daha ziyade e?itim tabanl? oyunlara sahip olaca?? da dile getirildi.

Tüm bu bilgilerin kayna??ysa, Nintendo America’da yaz?l?m mühendisi olarak çal??t???n? söyleyen Nando Monterazo isimli ?ahs?n att??? tweet’lerden ortaya ç?kt? ki bu mesajlar k?sa süre sonra silindi. “Nintendo’nun Andorid tabanl?, tamamen modifye edilmi?, veritabanlar? birle?tirilmi? tabletini deniyorum” ?eklindeki tweet, ?imdilik Nintendo taraf?ndan reddedilmi? durumda. ?imdiye kadar att??? mesajlardan anla??ld??? kadar? ile cihaz?n çevre ile etkile?imi üzerine de çal??an mühendis, bahsi geçen tablet için üretilecek özel oyunlar?n birço?unun Nintendo karakterlerini içerece?ini de iddia etti.

Nintendo bu zamana kadar mobil sektöre girmeyi sürekli reddetmi?ti. Fakat Wii U’nun oyun kontrol cihaz? ba?l? ba??na bir tablet gibi çal??abiliyor. E?er Nintendo konu hakk?nda ciddiyse, sadece e?itim amaçl? tablet üretecek olmas? bile, onu bir ?ekilde sektöre girmeyi zorlayacakt?r.


0 Yorumlar