src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Windows-8.1-64-bit.jpg” alt=”Windows 8.1 64 bit” width=”425″ height=”375″ class=”alignnone size-full wp-image-4272″ />

Geçti?imiz günlerde kullan?ma sunulmu? olan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in en büyük aç??? geçen gün ortaya ç?kar?ld?. Gelen bilgilere göre Windows 8.1 64 bit baz? AMD i?lemcilerinde çal??m?yor. Sadece 64 bit versiyonuyla kullan?ma sunulmu? olan i?letim sistemi en çok Athlon 64 i?lemci serisiyle sorunlar ya?amakta.

AMD 64 ailesi olarak adland?r?lan ilk nesil 120nm ve 90nm’lik AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2 ve AMD Opteron 16x, 18x serisi i?lemcilerin, Windows 8.1’de kald?r?lan CMPXCHG16b komutu yüzünden 64 bitlik sürümü kullanamad??? aç?kland?. Microsoft taraf?ndan da onaylanan durumun sebebi olarak, Microsoft’un güvenlik verimlili?ini art?rmak amac?yla böyle bir de?i?ikli?e gitti?i söyleniyor.

?lgili i?lemciler Windows 7 64 Bit ve Windows 8 64 Bit sürümlerini çal??t?rabiliyor. Fakat Windows 8.1’in sadece 32 bitlik sürümü, bu i?lemcilerde çal??abilecek.

AMD, durumla ilgili henüz bir aç?klama yapm?? de?il. Yak?n zamanda da bir güncelleme gelmesi beklenmiyor. Sorunu kapsayan i?lemcilerin tam listesi de henüz mevcut de?il. DDR2 kontrolcülü ikinci nesil Athlon 64 X2 ailesinde de sorunun devam edip etmedi?i henüz netlik kazanm?? de?il. Çünkü Athlon X2 6400, 6000 gibi hala kullan?lan pek çok i?lemci, benzer mimariye sahip.

AMD’nin yeni nesil i?lemcilerinde ise herhangi bir uyumsuzluk sorunu söz konusu de?il.


0 Yorumlar