src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/whats_app-300×261.jpg” alt=”” title=”whats_app” width=”300″ height=”261″ class=”alignnone size-medium wp-image-2566″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan mobil mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’ten iOS kullan?c?lar?n? üzecek bir haber geldi. ?u anda halihaz?rda Blackberry, Nokia ve Android üzerinde ücretli olarak kullan?lan WhatsApp’in yak?n zamanda iOS için de ücretli hale getirilece?i aç?kland?. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan WhatsApp CEO’su Jan Koum, uygulaman?n bir y?l boyunca ücretsiz olarak kullan?laca??n?, bir y?l?n ard?ndan 1 dolar ödenmesi gerekece?ini dile getirdi. Bu sistem Android, Symbian, Windows Phone ve BlackBerry i?letim sistemlerinde zaten uzun süredir kullan?l?rken bu kullan?c?lar da bir senenin ard?ndan kullanmaya devam etmek için bir dolar ödüyorlard?.

?unu da belirtmek gerekir ki e?er ?u anda zaten WhatsApp kullan?yorsan?z bu sizin için geçerli olmayacak. WhatsApp’i yeniden indirip yeni üyelik almak isteyenler ücrete tabi tutulacak. Bunun nedeni ise zaten iOS kullan?c?lar?n?n uygulamay? indirmek için yapt?klar? 1 dolarl?k ödeme. Son olarak bu sisteme ne zaman geçi? yap?laca?? hakk?nda bir aç?klama yap?lmad???n? ama 2013 içerisinde kesin olarak getirilece?ini söyledikten sonra eklemelerin uygulaman?n hiçbir zaman masaüstü platforma geçmeyece?ini hat?rlatt???n? söyleyelim.


0 Yorumlar