src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/sanyo-1.jpg” alt=”” title=”sanyo-1″ width=”500″ height=”446″ class=”alignnone size-full wp-image-780″ />

Fotovoltaik teknolojisin lideri Sanyo, dünyan?n en verimli güne? hücresini yap?yor. As?l amaç verimlili?i art?rmak olurken Sanyo, güne? enerjisinden elektrik elde etmek için kullan?lan panellerin y?k?lmaz kalelerinden birisi olan güne? hücrelerinde, dönü?türme verimlili?ine de büyük önem veriyor. Yeni nesil HIT hücreleriyle verimlilik %21.6’ya ç?k?yor. Geçti?imiz aylarda Japon devi Sharp’?n tan?tt??? %42.1 verimlilik sa?layan güne? enerjisinin hücre tasar?m?n?n ne zaman üretime ba?layaca??n?n tarihi de henüz bilinmiyor.

Öte yandan Sanyo’nun yeni geli?tirdi?i güne? hücresi HIT-N240SE10 kodlu yeni modül ise ?ubat ay?nda Avrupa’da sat??a sunulacak. Bu modül ise %19 verimlilik sa?l?yor. ?lerleyen teknolojiyle birlikte büyük firmalar?n?n güne? enerjisine geçme fikri her gün büyüyor. ?u an popülaritesini en üst seviyede tutan güne? enerjisinin kullan?m alan? ise her geçen gün art?yor.


0 Yorumlar