src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/saydamgunespili-1.jpg” alt=”” title=”saydamgunespili-1″ width=”600″ height=”418″ class=”alignnone size-full wp-image-777″ />

Kaliforniya, Los Angeles Üniversitesi ara?t?rmac?lar? taraf?ndan geli?tirilen saydam güne? pili, ev ya da di?er bina pencerelerinde kullan?labilecek, elektrik üreten bir hücre. Ayr?ca standart hücrelerden farkl? olarak d??ar?y? rahat görmemize de olanak sa?l?yor.

Bu prototipler %6 enerji dönü?ümünü %66 saydaml?kta sa?layabiliyorlar. Yine bu güne? pili, di?erlerinin aksine k?z?lötesi ???nlar? so?utarak elektrik üretiyor. Saydaml?k ise fotoaktif bir plastik sayesinde elde ediliyormu?.

Yeni üretilen bu güne? pili, fotovoltaik panellerde, bina pencerelerinde ya da ta??nabilir elektronik ayg?tlara entegre edilebilecek. Saydaml???yla birlikte çok hafif ve esnek bir yap?ya sahip olan bu pil, yüksek hacimli seri üretimi çok dü?ük maliyetlerle yapabilecek.

K?z?lötesi ???nlara duyarl? polimer ve gümü? nanotellerle olu?turulan bile?ik film, güne? pilinin yüksek performansl? ve ayn? zamanda saydam olmas?n? mümkün k?lacak.


0 Yorumlar