Microsoft, Google’a kar?? yeni bir sava? açt?. Scroogled adl? siteyi kuran Microsoft, buras? üzerinden Google taraf?ndan kand?r?lan kullan?c?lar? uyar?yor. Scroogled nedir derseniz biraz daha tan?m yapal?m. Google’?n al??veri? sitelerine verdi?i reklam haznesini ele?tiren bir internet sitesi.

Konu ile ilgili aç?klama yapan Microsoft yöneticileri, Google’?n son dönemlerde adillikten d??ar? ç?kt???n? ve özellikle y?lba?? öncesi al??veri? sitelerinden özel reklam ald???n? belirttiler. Google’dan arama yapan kullan?c?lar sadece birkaç siteye eri?im sa?layabiliyor. Asl?nda Microsoft’un bu propaganda i?lemi ile kendi arama motoruna kullan?c? çekmeye çal??t???n? da söyleyebiliriz ama yine de Google’?n haks?zl?k yapt??? bir gerçek. ??te Microsoft yetkilileri taraf?ndan haz?rlanan kan?t video.


0 Yorumlar