Seagate

Ta??nabilir disk konusunda dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan bir tanesi olan Seagate, beklenmedik bir yat?r?m?n alt?na imza att?. Xyratex’i sat?n ald???n? geçti?imi gün aç?klayan Seagate, böylelikle bir seneyi geride b?rakmadan önemli bir yat?r?m yapm?? oldu.

Ülkemizde de yo?un ilgi gören ve oldukça geni? fiyat yelpazesi ile sundu?u ta??nabilir harddisk ayg?tlar? ile tan?nan Seagate, 2013 y?l?n?n son viraj?na girilirken sürpriz bir sat?n alma gerçekle?tirdi.
Teknoloji ?irketi Seagate, veri stoklama firmas? Xyratex’i bünyesine katmaya karar verdi. 374 Milyon Amerikan Dolar? bedelle ilgili giri?im için sat?n alma anla?mas?n?n taraflar aras?nda imzaland??? belirtildi. Xyratex’in Seagate’e kat?lmas? sürecinin, 2014 y?l?n?n ortalar?nda tamamlanmas? bekleniyor.

Tedarik ve üretim hatt? güçlenecek

Yap?lan aç?klamada, taze kan?n Seagate’in tedarik ve üretim zincirini güçlendirece?i belirtildi. Bu al??veri? ile portföyünü geni?leten Seagate’in, depolama çözümlerinde tüketiciye yeni alternatifler sunmas? gündeme geldi. Öte yandan yeni ?irketin Seagate’in test süreçlerini de h?zland?raca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar