Super Fast Browser

Mobil ortam? daha kullan??l? bir hale sokmak için geli?tiriciler taray?c?lara birçok özellik ekliyorlar ve bu özellikler genelde internette dola?ma h?z?m?z? olumsuz etkiliyor. Ancak bunlar?n aras?ndan s?yr?l?p gelen, sadece kullan?c?n?n en çok kulland??? özellikleri bar?nd?ran ve bunla birlikte mükemmel bir h?z sa?layan taray?c? geldi: Super Fast Browser. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten Super Fast Browser’? Android cihaz?n?za indirebilirsiniz.

?i?kin bir web taray?c?s?n? istemedi?imiz kadar, tüm özelliklerden yoksun, temel bir web taray?c?s? da ço?umuzun i?ine yaramayacakt?r. Bu durumun fark?nda olan Super Web Browser, size hem h?zl? ve sorunsuz, hem de ihtiyac?n?z olan en iyi i?levlere sahip bir web taray?c?s? sunuyor.

Oldukça basit bir kullan?ma sahip olan Super Fast Browser, son derece h?zl? ve testimiz s?ras?nda herhangi bir kilitlenmeye rastlamad?k. Taray?c?n?n sundu?u i?levler aras?nda favoriler, h?zl? eri?im, sekmeler, tam ekran gezinti, HTML 5 deste?i ve fazlas? var.

Super Fast Browser, isteseniz tarama oturumlar?n?z? da kaydedebiliyor, bu sayede taray?c?n?z? tekrar açt???n?zda tüm sekmelerinizi ayn? anda açabiliyorsunuz. Tüm sitenin ekran görüntüsünü alma, payla?ma ve indirme yöneticisi, yetenekli taray?c?n?n özellikleri aras?nda.

Mobil web taray?c?lar?nda hafiflik ve h?z ilk öncelikleriniz ise, Super Fast Browser’? denemenizi tavsiye ediyoruz.

Super Fast Browser ?ndir


0 Yorumlar