src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Seagate.jpg” alt=”Seagate” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4285″ />

Kingston ile dünyan?n en iyi disk üreticileri aras?nda gösterilen ancak bize göre bir ad?m daha önde olan Seagate çok önemli bir aç?klamada bulundu. Gelen bilgilere göre firma ?u anda 20 TB’l?k diskleri üretmek için Ar-Ge çal??malar?n?n start?n? vermi?. Yakla??k olarak 2020 y?l?nda gelebilece?i tahmin edilen yeni nesil diskler HAMR teknolojisine sahip olacaklar.

Art?k sadece içerik üretmekle kalm?yor üretti?imiz içeri?i sosyal a?lar üzerinde payla??yor, mailler ile birbirimize gönderiyoruz. Bu durum foto?raflar, müzikler, videolar, mailler gibi tüm dijital dokümanlar? kaps?yor. Bu dijital dokümanlar?n her biri bir yerlerde saklan?yor; içeri?in üretildi?i cihazda, sosyal a?lar?n veri merkezlerinde, bulutta… Üretilen her veri direkt olarak kapasite talebini ortaya ç?kar?yor. Dünyan?n en büyük veri depolama çözümleri üreticisi olan Seagate, bu durumu ?s? destekli manyetik kay?t sistemi (HAMR) ile çözüyor. 2020 y?l?nda 20 TB’l?k diskler geliyor.

Seagate’in AR-GE’den Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Mark Re, dünyada her y?l astronomik miktarda dijital veri üretildi?ini ve depolaman?n zorunlulu?undan bahsediyor. Bugünün kay?t teknolojisi s?n?r?n?n çok üzerine ç?kacaklar?n? ileten Mark Re, gigabyte ba??na en dü?ük maliyeti sa?lay?p 2020 y?l?nda 20 TB’l?k kapasiteye ula?abileceklerini belirtiyor.

Tüm dünyada yay?nlanm?? olan kitaplar?n dijital dünyada kaplad??? alan yakla??k olarak 400 TB. Böylelikle yak?n gelecekte tüm kitaplar? HAMR teknolojisine sahip 20 diskte toplamak mümkün olabilecek.

HAMR teknolojisi bulut depolama, mobil depolama ve kurumsal disklerde de kullan?larak dijital dünyan?n geni?lemesini sa?layacak.


0 Yorumlar