src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/microsoft_xbox.jpg” alt=”microsoft_xbox” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4282″ />

PlayStation 4 ve Xbox One gibi yeni oyun konsollar?n?n oyunculara tan?t?lmas?na çok az bir süre kald? ve bu da hem oyuncularda hem de geli?tiricilerde istemsiz bir heyecan?n ortaya ç?kmas?na neden oluyor. PlayStation 4’ün görüntüsü daha önce bizlerle bulu?turulmu?tu, ancak Xbox One nas?l bir tasar?ma sahip olacak bu konu hakk?nda bir ?ey söyleyemiyoruz. Ayr?ca Microsoft’tan çok önemli bir aç?klama geldi: “En büyük güne haz?rlan?n!”

Microsoft CFO’su Amy Hood’un geçti?imiz gün yap?lan bir toplant?da dile getirdi?i “Xbox One’n?n ilk gününün, tarihteki en büyük Xbox günü olmas?n? bekliyoruz. Hatta o gün, Microsoft tarihinin de en büyük günlerinden biri olacak” ?eklindeki iddial? sözleri, asl?nda y?llard?r bu ürün üzerinde çal??an ekibin de ne kadar heyecanl? oldu?unun kan?t?. Pek tabi Microsoft’un üçüncü nesil konsolu için büyük bir ç?k?? yapmay? hedeflemesi hiç de ?a??lacak bir durum de?il; hele bir de yar?? halinde oldu?u PS4 gibi bir rakibi varken…

Hood’un ayn? etkinlikte yapt??? bir di?er aç?klamaya göreyse, Xbox One, tatil sezonu içerisinde “özel tekliflerle” birçok farkl? fiyattan sat??a sunulacak. Yapt??? konu?mas?n?n sonunda cihaz?n ücreti hakk?ndaki durumuna de?inen Hood, “Sadece PS4’den çok daha fazlas?y?z” diyerek, Xbox One ile birlikte sat?lacak Kinect ve headset’i i?aret etti.


0 Yorumlar