src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/seker_pil.jpg” alt=”seker_pil” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5196″ />

Enerji sektöründe daha ucuz ve daha uzun süreli kullan?m ömrü tan?yan yeni sistemlerine geli?tirilmesi üzerine yap?lan ara?t?rmalar devam ederken uzun süredir ?ekerle çal??an piller üzerinde somut ad?mlar at?lmaya ba?lanm??t? ve san?r?z bu sistem yak?n zamanda hayat?m?zda tamam?yla yer almaya ba?layacak. ?ekerle çal??an piller için önemli aç?klamalar gelirken bu projenin hayata geçi?inin imkans?z olmad??? da belirtildi.

?nsanlara enerji veren temel madde ?eker ise, neden piller için de ayn?s? geçerli olmas?n? Virginia Tech’te yer alan ara?t?rmac?lar, yak?t hücresi denilebilecek bir teknoloji üzerinde çal???yorlar ancak bu hücreler, hidrojen yerine bir çe?it ?eker kar???m? kullan?yor. ?eker ile çal??an piller üzerinde ba?ka çal??malar da yap?lm??t? ancak bu çal??man?n sahip oldu?u enerji yo?unlu?u, di?erlerini gölgede b?rakacak cinsten. Ba?ka bir deyi? ile, tekrar doldurulmadan önce çok daha uzun bir süre i?levini gerçekle?tirebilme kapasitesine sahip.

Virginia Tech biyolojik sistemler mühendisli?i yard?mc? profesörü Y.H. Percival Zhang, konuyla ilgili “?eker, do?ada, mükemmel bir enerji depolama bile?imidir. Bu do?al gücü, çevre dostu bir yöntem ile kullanarak pil üretmeye çal??mam?z, oldukça mant?kl? bir hareket” diyor.

En temel hali ile aç?klanacak olursa, pil, maltodextrin ile havay? birle?tirerek elektrik ve su üretilmesini sa?l?yor. Burada ya?anan yenilikler ise, Zhang’in kulland??? enzimlerden geliyor.

Virginia Tech’ten gelen daha detayl? aç?klama ise ?u ?ekilde: “Zhang ve çal??ma arkada?lar?, ?ekerin tüm potansiyelini kullanarak elektrik üreten, do?al olmayan bir enzim yolu geli?tirdiler. Daha sonra ise, klasik bataryalarda kullan?lan platin yerine dü?ük maliyetli biyo-katalist enzimleri kullan?ld?.”

E?er çal??ma, zaman tablosuna uygun ilerlerse, bu ?eker pilleri, sadece birkaç y?l içerisinde elektronik ürünler için kullan?lan ilk seçenek haline gelebilirler. Bu piller ile, her y?l büyük miktarlarda yarat?lan pil çöplerinin miktar? azalabilir.


0 Yorumlar