src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/10-Intel-Education-Tablet.jpg” alt=”10 Intel Education Tablet” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5193″ />

Intel, e?itim sektörüne yat?r?m yapmaya devam ediyor. Okullarda e?itim amaçl? kullan?lmas? amaçlanan, devletlerin de son zamanlarda bu konuda büyük projeler geli?tirdi?ini göz önünde bulundurursak gayet global piyasaya hükmedecek bir proje olan e?itim tabletleri geçti?imiz gün tan?t?ld?. Tabletlerde Android i?letim sistemi bulunurken arayüzünün gayet ba?ar?l? olduklar?n? söyleyebiliriz.

10 Intel Education Tablet ismindeki tablet, isminden de anla??ld??? üzere 10 inç boyutunda bir tablet. Android 4.2 Jelly Bean ile çal??an tablette özel e?itim uygulamalar? da bulunuyor. Intel Atom Z2520 i?lemciyle çal??an tablette iste?e göre 3G ba?lant? da sa?lanabiliyor. Tabletin önünde arkas?nda 1080p çözünürlü?ünde video kayd? yapabiliyor. Tabletin pil dayanma süresi ise 12 saat. Bu da bugünkü ortalamalar?n çok üzerinde.

Intel’in tan?tt??? ikinci cihaz ise, Classmate PC isminde bir laptop. Yine e?itim kurumlar? için haz?rlanm?? olan PC’nin opsiyonel dokunmatik ekranl? Windows 8.1 edisyonu da bulunuyor. Bilgisayar?n Celeron N2806 i?lemcisi bulunuyor ve kapa?ü?n üst k?sm?nda döndürülebilir bir kameraya sahip. ?ki cihaz da, ö?rencilerin ellerinden dü?ürmelerine kar?? özel koruyucu bir materyalle kaplanm??, böylece ortalama bir ders s?ras? yükseli?inden dü?se bile bir ?ey olmuyor. Elbette su ve toza kar?? da korumas? bulunuyor.

Cihazlar?n fiyat bilgileri henüz belli de?il ancak dünyan?n pek çok ülkesinden e?itim kurumlar?n?n bu yeni cihazlara büyük ilgi gösterece?ini tahmin etmek zor de?il.


0 Yorumlar