src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/ok_google.png” alt=”ok_google” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-5199″ />

Apple’?n Siri için büyük yat?r?mlar yapt???n? gördükten sonra Google da bu teknolojinin fazla ra?bet görece?ini anlam?? olmal? ki kendi taray?c?s? üzerinde buna benzer bir özelli?i devreye sokmaya haz?rlan?yor. OK Google ad?ndaki yeni bir özellikle ?u anda Google Chromium’da beta sürümüyle bulunuyor ve yak?nda tam sürümüyle de kar??m?zda olacak. Sesle arama yapmam?z? sa?layacak olan OK Google, ?u anda pek kullan??l? gözüküyor.

Google, aç?k kaynak kodlu taray?c?s? Chromium’da sesli arama yapmak için “OK Google” isimli sesli arama arac?n? kullan?ma açt?. OK Google, taray?c? ekran?nda sesli arama ikonuna dokunmadan, sadece sesle komut vererek sesli arama özelli?ini aktive eden bir araç. Kullan?c?lar, sesli arama yapmak için sadece “OK Google” ?eklinde sesleniyorlar ve Google sesle arama yapma özelli?ini aç?yor.

OK Google ayr?ca “incognito” modunda da arama yapabiliyor. Bu modda kullan?c?lar?n arama kay?tlar? tutulmuyor. Böylece kullan?c?lar?n eskiden ne aram?? oldu?u görünmüyor.

Chromium’da bu özelli?in ortaya ç?kmas?, Google’?n yak?nda OK Google arac?n? popüler Chrome taray?c?larda da kullanabilece?i ihtimalini do?urdu. Bu ihtimal gerçekle?irse, PC’lerin tamamen sesle yönetildi?i ça??n ba?lang?c? olarak kabul edilebilir. Ancak Google ?imdilik bu ihtimalin gerçek olmas?n?n biraz zaman alaca??n?n alt?n? çiziyor. Yani yak?n tarihte PC’ler üzerinde Google imzal? sürekli aç?k bir sesli arama özelli?i bulmay? beklemeyin…


0 Yorumlar