src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/simcity-300×210.jpg” alt=”” title=”simcity” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-2708″ />

Electronic Arts ve Maxis taraf?ndan geli?tirilmekte olan ve ku?kusuz dünyan?n en çok oynanan ve sevilen oyunlar?ndan biri olan SimCity PC platformunda bulu?mu?tu ilk bizlerle. Oyun o kadar uzun bir seriye sahip ki inan?n bizim bile bütün oyunlar?n?n ismi akl?m?zda de?il. Oyunun en son sürümü geçti?imiz günlerde PC için sat??a sunulmu?tu, Electronic Arts’tan gelen aç?klamalara göre bu sürüm Haziran ay?nda Mac OS X için de yay?mlanacak. Apple’?n bu konu hakk?nda EA ile bir görü?me yapt??? söyleniyor ama art?k Mac kullan?c? say?s?n?n çok fazla artt???n? dü?ünürsek böyle bir görü?meye gerek olmad???n? da söyleyebiliriz.

Sat??a sunulduktan sonra binlerce satmay? ba?aran SimCity bir süre sonra servera ba?lanamama hatas? ile kar??la?t?rm??t? oyuncular?. EA bu durumu telafi etmek için oyunu ücretsiz da??tmaya ba?lad?ktan sonra aradaki sorunlar da eridi tabi ki. Bunun yan? s?ra bir özür dileme yolu daha geldi. EA, SimCity’yi 11 Haziran’da MAC OS X’te de bizlerle bulu?turacak. E?er PC sürümünü sat?n ald?ysan?z oyunun Mac versiyonunu da ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ayr?ca ?unu da belirtelim ki Mac ve PC kullan?c?lar? ayn? server üzerinden oyunlar?n? oynayabilecekler. Electronic Arts’?n bu oyuncular? dü?ündü?ünü gösteren hareketleri son zamanlarda ne kadar geli?me gösterdiklerinin kan?t?.


0 Yorumlar