Windows Live Messenger’?n kapanaca??n? art?k hat?rlatma gereksinimi duymuyoruz ki tüm dünya taraf?ndan duyulmu?tur. Art?k Messenger hesaplar?n?z? Skype’ta kullanabilece?inizi hat?rlatal?m ama. Gariptir ki bu olay bilgilerinizin yabanc? ellere geçmesine neden olabilir; ESET K?demli Ara?t?rma Uzman? Righard Zwienenberg bu konuda bizleri uyard?.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Zwienenberg, internet kafelerde Skype kullan?lmamas? gerekti?ini, e?er kullanmak zorunda kal?rsan?z Skype konu?ma geçmi?inizi silmeniz gerekti?ini belirtti. Skype’ta geçmi? konu?malar? silme i?lemi ise “Clear History-Geçmi?i Temizle“ butonu sayesinde gerçekle?iyor. Konu?ma penceresi içerisinde rahatl?kla fark edilebilecek bir konumda olan bu tu?la hem Messenger güvenli?i hem de Skype güvenli?i sa?layabilirsiniz. Ayr?ca bütün mesajlar? silmek istiyorsan?z Araçlar->Seçenekler->Clear History-Geçmi?i Temizle i?lemini uygulayabilirsiniz.


0 Yorumlar