src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/Solis-Thumbs-Up-300×192.jpg” alt=”” title=”Solis-Thumbs-Up” width=”300″ height=”192″ class=”alignnone size-medium wp-image-1617″ />

Ku?kusuz dünyan?n en büyük sosyal a?? durumunda olan Facebook’tan yeni bir yat?r?m daha geldi. Amerika’da geçerlili?ini sürdürecek olan bu yeni yaz?l?m?n ad? Socal Jobs. Yapaca?? görev ise Amerika’da ya?ayan ve i?siz olanlara internet üzerinden i? bulma f?rsat? tan?mas? olacak.

Geçti?imiz aylarda büyük çalkalanmalar ya?ayan Facebook, do?ru ve istikrarl? ad?mlar atarak tekrar kâr etmeye ve piyasa de?erini yükseltmeye ba?lam??t?. Social Jobs, ilk günde bir buçuk milyon i? ilan? ile binlerce ki?inin i?e girmesine yard?mc? oldu. Amerika’da gerçekten tutaca?a benzeyen bu yaz?l?m?n ak?beti birkaç ay içinde kesinlik kazan?r. ?? ilanlar? için monster.com gibi büyük sitelerle de ortak çal??malar yürütülüyor.


0 Yorumlar