Sony NWZ-E384

Zaman?n en lüks teknolojik cihazlar?ndan biri olarak gösterilen MP3 çalarlar art?k mükemmel ses kalitesine ve çok büyük haf?zalara sahip olan telefonlarla birlikte fazlas?yla göz ard? edilmeye ba?land?. Ama bu sektörün ba?lang?c?n? yapan ve halen en büyük ismi olan Sony MP3 çalarlar?n? büyük bir profesyonellikle üretmeye devam ediyor. Bizlere tan?t?lm?? olan son MP3 çalar ise Sony NWZ-E384. ??te Sony NWZ-E384 özellikleri.

Bir dönem adeta zirve noktas?n? ya?ayan MP3 çalarlar, basit cep telefonlar?n?n ak?ll? fonksiyonlara kavu?mas?, geni? haf?za seçenekleri sunmalar? ve internet özellikleriyle donat?lmalar?yla birlikte, ?imdilerde eskisi kadar s?k tercih edilmiyor. Ancak halen s?k? bir kullan?c? kitlesine sahip olduklar? da bir gerçek. Elbette ta? yerinde a??rd?r. Her ne kadar cep telefonlar? müzik seçenekleri sunuyor olsa ve ses kalitesi ile ba?ar?l? kulakl?k üniteleriyle dikkat çekiyorsa da, yine de herkes için, ba?ar?l? bir MP3 çalar?n yerini tutamayabiliyor. Elbette basit bir ?ekilde müzik dinlemek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Fakat ekolayz?r de?erleriyle kaliteli müzik dinlemek istiyorsan?z, piyasada bulunan pek çok kaliteli MP3 çalar? incelemeniz gerekiyor. Bu yaz?m?zda inceleyece?imiz Sony NWZ-E384 de bu ürünlerden biri.

8 GB kapasite

Siyah, k?rm?z? ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Sony NWZ-E384, Sony’nin zengin özelliklere sahip müzik çalarlar? içinde bulunduran Walkman ailesinde yer al?yor. Üzerinde 1.77 inç büyüklü?ünde bir ekran bulunduran MP3 çalar, ekran?n alt?na yerle?tirilen butonlar? yard?m?yla rahatl?kla kullan?labiliyor. Türkçe arabirimi sayesinde dil zorlulu?u ya?am?yorsunuz. Menüleri aras?nda rahatl?kla navigasyon sa?layabildi?iniz cihazda, FM radyo ve video deste?i de bulunuyor. Müzik ayarlar? içinde 4 farkl? ekolayz?r seçene?i sunan MP3 çalar, iki adet de düzenlenebilir ekolayz?r menüsünün sahibi. 6 banttan olu?an ekolayz?r? müzik zevkinize göre düzenleyebiliyorsunuz.

MP3, WMA, ACC deste?i gösteren NWZ-E384, 8 GB’l?k kapasiteye sahip. Böylece 8 GB’a kadar olan müzik ve ?ark?lar?n?z? depolayabilece?iniz MP3 çalar, art?r?labilir haf?za seçene?i ise ne yaz?k ki göstermiyor. USB ba?lant?s? yoluyla bilgisayar?n?za ba?layarak transfer i?lemini rahatl?kla gerçekle?tirebiliyorsunuz. Transfer i?lemi s?ras?nda sürükle – b?rak fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz.

30 saatlik e?lence

Ses kalitesiyle be?endi?imiz Sony NWZ-E384, beraberinde getirdi?i kulakl?klarla kaliteli ses sunuyor. Kulak yast?klar?na sahip olmayan kulakl?klar, normal kullan?mlar için ideal. E?er daha kaliteli ses duymak istiyorsan?z kulak içi kulakl?klar?n?z? da Sony NWZ-E384 ile kullanabilirsiniz. Ancak cihaz?n bulundu?u kategori için sahip oldu?u kulakl?klar?yla yeterli oldu?unu söyleyebiliriz.

45 dakikal?k ?arj ile bataryan?n yüzde 80’lik k?sm?n? doldurabilen Sony NWZ-E384, 2 saatlik ?arj sonunda 30 saatlik müzik seanslar?na haz?r hale gelebiliyor. 30 saat boyunca müzik performans? sergileyen Sony NWZ-E384, uzun yolculuklar?n?zda yan?n?zda olmas?ndan memnun olaca??n?z bir MP3 çalar.

Sonuç

Sony NWZ-E384, sade bir MP3 çalar. ?çine dinlemek istedi?iniz ?ark?lar? at?p, sorunsuz müzik dinlemek istiyorsan?z NWZ-E384’ü sat?n almak isteyebilirsiniz. Ancak piyasada bu konuda pek çok güçlü rakip var. Elbette Sony’nin de bu alanda farkl? güçlü ürünleri bulunuyor, fakat NWZ-E384 biraz sade bir model. Bluetooth gibi kablosuz seçenekleri olmayan Sony NWZ-E384, geni?letilebilir haf?zaya da yer vermiyor.

Alternatif

E?er Bluetooth, Wi-Fi gibi kablosuz teknolojileri içeren, zengin ses teknolojilerine sahip bir MP3 çalar ar?yorsan?z Sony’nin di?er ürünlerine ve piyasada bulunan rakip ürünlere göz atabilirsiniz.

Sony NWZ-E384 kime göre?

Sadece müzik dinlemek ve radyo kanallar?n? takip etmek için bir MP3 çalar istiyorsan?z Sony NWZ-E384’ü tercih edebilirsiniz. Basit kullan?m?yla i?ini iyi bir ?ekilde yerine getiren Sony NWZ-E384, karma?adan uzak kullan?m arayanlar için ideal.

Teknik Özellikler

Haf?za: 8 GB

Ekran: 1.77 inç (128×160)

Multimedya: Müzik, video, foto?raf

Pil Ömrü: 30 saat

?arj Süresi: 45 dakika – 2 saat

FM Radyo: Var

Ba?lant?lar: USB

Boyutlar: 43.4 x 87.7 x 9.9 mm

A??rl?k: 52 gr.


0 Yorumlar