sony_ssd_hdd

Teknoloji dünyas?n?n en geli?mi? firmalar?ndan biri olan Japon geli?tirici Sony, dünyan?n ilk portatif SSD ve HDD portatif sürücülerine sat??a sunmaya haz?rlan?yor. USB 3.0 ve FireWire 800 gibi üst düzey özelliklere sahip olan bu sürücüler mükemmel h?zda dosya payla??m? sa?layacakken özellikle video h?zlar?nda h?z limiti tan?mayacak. Gelen bilgilere göre Sony 256 GB, 500 GB ve 1 TB’l?k seçeneklerle sat??a sunacak bu diskleri. SSD diskler saniyede 400 MB’a kadar h?z imkan? tan?yorken HDD’de bu de?er en fazla 120 MB’a ç?k?yor. SSD’nin h?z?n? bir de ?öyle belirtelim. 30 GB’l?k bir kapasiteye sahip olan video SSD diske sadece bir buçuk dakikada yaz?labiliyor.

Sony’nin üretiyor oldu?u bu diskler teknik özelliklerinin yan? s?ra dayan?kl?l?klar?yla da göz dolduruyor. SSD disk 2.3 metreden dü?meye kar?? dayan?kl?yken HDD disk 3.4 metreden dü?ü?e dayan?kl?. Bu cihazlar?n di?er özelliklerini detayl? tablolar halinde a?a??da size vermi? bulunmaktay?z. A?a??daki tabloda yer alan bilgileri yaz? ile sunmam?z biraz kafan?z? kar??t?rabilir. Kas?m 2013’ten sonra sat???na ba?lanacak olan cihazlar için bir de tan?t?m videosu yay?mland? ve o da yine tablonun alt?nda yer al?yor. A??rl?k ve yer kaplama bak?m?ndan fazla sorun ç?karmayacak gibi gözüken yeni Sony portatif SSD ve HDD diskler zaman?n en iyi diskleri olacak gibi gözüküyor.

sony_ssd_hdd_1

sony_ssd_hdd_2


0 Yorumlar