HP Envy 27 incelemesi, HP’nin yeni 27 inçlik monitörü, masaüstünde bar?nd?rman?z gereken hoparlör kalabal???ndan kurtar?yor. In-plane Switching (IPS) 178° yatay ve dikey görüntüleme aç?s?yla tabletlerde, mobil cihazlarda ve televizyonlarda ve art?k ev ekran?n?zda bulunan, bildi?iniz ve sevdi?iniz zengin renkli teknolojiyle video, foto?raf, oyun ve daha fazlas?n? payla??n.

Dünyan?n ilk Beats Audio™-entegre ekran?yla eksiksiz, üç boyutlu görsel-i?itsel deneyimi ya?ay?n. Sesi olmas? gerekti?i gibi dinleyin! Dahili hoparlörler, e?it oranda zengin basla müthi? orta aral?kta ve üst frekanslar? sunmak üzere yukar?ya do?ru aç?land?r?lm??t?r. Kulakl?k takmak isterseniz, jak ekran?n sa? taraf?nda kolayca ula??labilir bir yerdedir.

Görüntü modu ayarlama gibi bir seçene?i dikkat çekmedi. Film, oyun, günlük i?ler gibi bir ayr?m?n gözetilmedi?i Envy 27’de enerji tasarrufu, ortam ????? alg?lama sensörü, uyku zamanlay?c? gibi, aç?l?p kapat?labilen özellikler bulunuyor. Genel olarak görüntü performans?ndan memnun kald???m?z Envy 27’yle çok ayd?nl?k bir ortamda sinema filmi izlemek fazla keyif verecekmi? gibi görünmüyor. Yans?ma yapan ekran yap?s?ndan ötürü özellikle karanl?k sahnelerde neler olup bitti?ini kestirmek güçle?iyor. Fakat tabii ki renkler, sundu?u siyahlar ve görü? aç?s?n?n geni?li?i iyi oldu?unu kan?tl?yor.

Entegre HP My Display yaz?l?m?yla güç tasarrufu modlar?n? kontrol edin, ekran ayarlar?n? özelle?tirin, birden fazla uygulama penceresinin ayn? anda aç?labilece?i biçimde ekran?n?z? bölümlendirin ve ard?ndan hepsini kolay ba?latmak için tercih edilen ayarlar? kaydedin.


0 Yorumlar