src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/sony_ps4.jpg” alt=”sony_ps4″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3018″ />

Mart ay?nda konsolunu ilk kez bizlere tan?tan Sony’den PlayStation 4 için yeni bir tan?t?m videosu daha geldi. ?lk yap?lan tan?t?mda yeni oyun konsolunun neredeyse tüm özellikleri aç?klanm??t? ama tasar?m? gösterilmemi?ti. Aradan 3 ayl?k bir süreç geçti ve halen yeni konsolun görüntüsü ne aç?kland? ne de internete s?zd?r?ld?. Sony geçti?imiz gece yeni bir tan?t?m videosu daha yay?mland? ve bu sefer Sony PlayStation 4’ü gösterdiler, ancak dalga geçer gibi. PS4 yukar?da da gördü?ünüz bulan?k foto?raf?yla video içinde yer ald?.

Asl?na bak?l?rsa Sony’nin ?u anda konsolu göstermemesinin nedeni Xbox’?n yeni modelinin henüz aç?klanmam?? olmas?, belli ki ona oranla daha dikkat çekici bir tasar?m istiyorlar. Bu arada Xbox’?n yeni konsolunun da bu gece saat 22’de ba?layacak etkinlikle birlikte tan?t?laca??n? da belirtelim. Sony’nin de kendi konsolunu Haziran’?n 10’unda tan?tmas? bekleniyor, ancak henüz resmi aç?klama yok. Yine de bugünlerde internete dü?ürülen ço?u bilginin do?ru ç?kt???n? da belirtelim. Yeni etkinlikle birlikte Sony PS 4 fiyat? da aç?klanmas? bekleniyor, ancak tabi ki en çok merakland?ran konsolun tasar?m?.


0 Yorumlar