src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/yahoo-300×180.jpg” alt=”yahoo” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-3015″ />

?nternette uzun zamand?r dola?an dedikodular sonunda gerçek oldu?u ve Yahoo ?u anda en çok kullan?lan blog servisi olan Tumblr’? sat?n ald?. Fotoblog ya da normal blog olarak kullan?m ?ans? tan?yan Tumblr’?n Microsoft’un alt firmalar?ndan biri olan Yahoo taraf?ndan sat?n al?nmas? ?u anda kötü i?ler gerçekle?tirmekte ama Google’dan gelen CEO transferiyle birlikte ata?a kalkan firma ad?na canland?r?c? bir etki gösterecek gibi gözüküyor. Arama motoruyla ?u anda yüzde 1 gibi bir pazar pay?na sahip olan Yahoo ?ans?n? di?er alanlarda denemeye ba?l?yor.

Yahoo’dan yap?lan aç?klamaya göre al?c? firma Tumblr için 1.1 milyar dolarl?k bir ücret ödeyecek. Bunun yan? s?ra ?u anda Tumblr CEO’lu?u görevini sürdürmekte olan David Karp halen web sitenin ba??ndaki isim olacak. Kullan?c?lar? dü?ündüren soru ise sitenin kapan?p kapanmayaca??. Ama Yahoo’nun böyle hiçbir dü?üncesinin olmad???n? belirtelim. Sat?n alma i?lemi Haziran ay?ndan sonra gerçekle?ecek. Yeni sahip ile birlikte platforma yeni özellikler ve reklam çal??malar? getirilmesi bekleniyor ancak ?imdi ne konu?sak erken bir zaman, gelecek yenilikleri hep beraber görece?iz.


0 Yorumlar