sony_SmartEyeglass

Ak?ll? telefon sektörü her geçen gün büyümesini durmaks?z?n devam ettirirken son iki senedir ata?a kalkan bir ba?ka alan da ak?ll? gözlükler olmu?tu. ?lk atak Google’dan gelmi?, ard?ndan birçok teknoloji firmas? da kendi ak?ll? gözlüklerini üretmeye ba?lam??t?. Bu vakte dek sessizli?ini korumay? ba?aran Sony, sonunda kendi ak?ll? gözlü?ünü tan?tt?. SmartEyeGlass ad?yla tan?t?lan yeni nesil ak?ll? gözlük için bir tan?t?m videosu yay?mlan?rken temel özellikleri hakk?nda da bilgiler verildi.

0.23 inç boyutunda 640×400 çözünürlü?ünde OLED mikro ekrana sahip olan Sony SmartEyeglass, 77 gram a??rl???nda. Cortex-A7 mimarisine sahip tek çekridekli bir i?lemcinin kullan?ld??? ak?ll? gözlük, 2 metre uzaktaki görüntüleri 16 inçlik ekrana e?de?er bir ?ekilde yans?ty?or. Bu da cihaz?n dikkat çeken özelliklerinden biri. Bunun yan? s?ra 400 mAh batarya ve 3MP kameraya sahip olan SmartEyeglass’?n üzerinde h?z ölçer, pusula, ivmeölçer, jiroskop gibi birçok farkl? sensör yer al?yor.

Dokunmatik kontrol alan? da bulunan Sony, SmartEyeglass için cihaz?n SDK’s?n? geçti?imiz aylarda yay?nlam??t?. Bu sayede geli?tiricilerinde ak?ll? gözlük için uygulama haz?rlamalar?n?n yolunu açarak uygulama aç?s?ndan cihaz?n? daha iyi bir hale getirmeyi amaçl?yor gibi görünüyor. Geçti?imiz günlerde Google Glass’?n sat??tan çekilmesi ile ak?ll? gözlük kullanmak isteyenlerin tercih edebilece?i Sony SmartEyeglass’?n yay?nlanan videosunda cihaz hakk?nda ipuçlar? göz önüne seriliyor.


0 Yorumlar