office_2016

Geride b?rakt???m?z ak?am Microsoft, yeni i?letim sistemi Windows 10’u tan?tt?. Hem mobil hem de masaüstü için tan?t?lan yeni i?letim sisteminin seremonisinin bitmesinin ard?ndan bir ürün daha tan?t?ld?: Office 2016. Gelen bilgilere göre Office 2016 önümüzdeki sene de?il de, bu sene tan?t?lacak. Y?l?n ikinci yar?s?nda tan?t?lmas? beklenen yeni uygulamalar?n ne gibi yenilikler sunaca?? henüz bilinmiyor. ?lk etapta sadece bilgisayarlar için ç?kacak olan Office 2016’n?n bir süre sonra mobile de gelmesi bekleniyor.

Y?l?n ikinci yar?s?nda gelecek
Office 2016 olarak adland?r?lan yeni sürümün bu y?l?n 2. çeyre?inde gelece?i belirtiliyor. Kesin bir tarih verilmemekle birlikte, Office 2016’n?n Windows 10 ile ayn? dönemde sat??a sunulabilece?i belirtiliyor. Yeni sürümde kullan?c?lar? ne gibi yeniliklerin bekledi?i ise belli de?il. Office 2016 ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler bulunmazken dokunmatik ekranlar için geli?tirilmi? Office for Windows 10’dan detayl? görseller Microsoft taraf?ndan payla??lm?? durumda.


0 Yorumlar