Sony VAIO® Fit 11A

Sony, hem dizüstü hem de tablet serisini geli?tirmeye devam ediyor. Y?l?n son döneminde bu kulvarda birçok ürünü sat??a sunmu? olan firma ?imdi de CES 2014’te büyük bir rüzgar estiriyor. Vaio FIT A serisini geli?tirmekte kararl? gibi gözüken Sony, bu serisine ?imdi de 11 inçlik yeni bir ürünü katt?. Sony VAIO® Fit 11A fiyat? henüz aç?klanm?? de?il ama Sony VAIO® Fit 11A özellikleri a?a??da yer al?yor.


Üç farkl? kullan?c? modu: Dizüstü, tablet ve izleme

Mevcut VAIO® Fit 15A/14A/13A yelpazesini daha da geni?leten VAIO® Fit 11A, 10 parmak dokunma özellikli bir 11,6 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip ve yelpazenin di?er ürünlerine benzer ?ekilde, devrimci VAIO® Fit multi-flip ki?isel bilgisayar tasar?m? sayesinde üç farkl? kullan?c? modu aras?nda geçi? yapabiliyor. Kullan?c?lar, ekran? mente?esinden döndürerek tek bir çevirmede dizüstü modu, tablet modu ve izleme modu aras?nda gidip gelebiliyorlar.

VAIO® Fit 11A tüm gün size e?lik edip bütün ihtiyaçlar?n?z? kar??layacak

Dizüstü modunda, kullan?c?lar t?pk? herhangi bir geleneksel dizüstü ki?isel bilgisayar gibi, özellikle ofis ortam?nda yüksek verimlilikle i?lerine odaklanabiliyorlar. Tablet moduna dönü?türüldü?ünde evde kullan?m için ideal; internette gezinmek, foto?raf çekmek veya dijital kalem ile not almak için kullan?labiliyor . Son olarak, izleme modu ise sunumlarda kullan?m için uygun; içeri?in ba?kalar?yla payla??labilmesini ve görüntülenebilmesini sa?l?yor. Bu sayede VAIO® Fit 11A gün boyunca bilgisayar?n?zla gerçekle?tirmeniz gereken tüm i?lerde size harika e?lik ediyor.

Etkileyici tasar?m ve verimli çal??ma bir arada

En yeni Intel Bay Trail-M i?lemciye sahip olan VAIO® Fit 11A, çok özellikli, verimli bir ki?isel bilgisayara ihtiyaç duyan kullan?c?lar için çok yönlü bir seçenek sunuyor. VAIO® Fit multi-flip ailesinin ikonik tek hatl? tasar?m?n?n yan? s?ra elmas kesimli VAIO logosunu ta??yan f?rçalanm?? alüminyum kapak tasar?m?na da sahip olan VAIO® Fit 11A, dizüstü bilgisayar?n kullan??l?l???ndan taviz vermemek için iki USB 3.0 yuva ve bir HDMI ç?k??? ile donat?lm?? halde geliyor.

Art?k ka??t ve kaleme gerek yok!

VAIO® Fit 11A’n?n beraberindeki, ka??t ve kalem kullanma gereksinimini ortadan kald?rmay? amaçlayan VAIO® Inspiration Suite temel uygulama koleksiyonu ile kullan?c?lar?n VAIO® dizüstü bilgisayarlar? üzerinde içeriklerini kusursuz ?ekilde yakalamas?, düzenlemesi ve organize etmesi sa?lan?yor. VAIO® Fit multi-flip ki?isel bilgisayarlar, kullan?c?lar?n yarat?c?l?klar?n? ortaya ç?karmas?na yard?mc? olacak üç uygulama yüklenmi? olarak sunuluyor. VAIO Scan üzerinde görüntülerin resmini çekip yönünü de?i?tirdikten sonra, kullan?c?lar VAIO Clip ile görüntüdeki nesneyi kesip ç?kartabiliyor ve VAIO Paper’da dijital kalem ile görüntülerin üzerine notlar alabiliyorlar. Böylece kullan?c?lara ka??t ve kalem ile yaz? yazmak ve çizim yapmaktan daha fazlas?n? sa?layan bir deneyim ya?at?yor.

Yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme

VAIO® Fit 11A’da bulunan ve Sony’nin dijital görüntüleme uzmanl???n?n en iyi yönlerini bar?nd?ran PC için Exmor™ RS görüntüleme sensörü, belgelerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekmeye olanak veriyor. Görüntüler, VAIO Scan ile uyumlu ?ekilde çal??an bilgisayar?n foto?raflardaki metinleri tan?y?p i?aretlemesi için yeterli netli?e sahip oluyor. Arkadan ayd?nlatmal? CMOS sensör de dü?ük ???kl? durumlarda parazitin azalt?lmas?n? sa?l?yor.

Üstün ses ve görüntü kalitesi

Sony VAIO® Fit multi-flip ki?isel bilgisayara PC için Exmor™ RS sensörün yan? s?ra Sony BRAVIA 2013 televizyon yelpazesinde kullan?lan teknolojiden uyarlanan mobil için TRILUMINOS™ ekran ve mobil için X-Reality gibi di?er teknolojileri de dahil etti. Bunlar, ekran üzerinde daha canl? renkler yarat?lmas?na imkan verdi?i gibi en keskin görüntü kalitesini de güvence alt?na al?yor. VAIO® Fit multi-flip PC ayn? zamanda üstün bir ses performans? sunmak üzere çe?itli ses teknolojilerini kullanan ClearAudio+ modu ile hiçbir bozulma olmaks?z?n dinamik baslar ve muazzam tizler sunacak ?ekilde güçlendirildi. Kullan?c?lar tek bir basit hareketle, kaliteli bir ses sistemi düzeyinde keskinlik ve derinlikteki müzi?in keyfini sürebiliyorlar.

Gümü?, siyah ve pembe renklerdeki yeni kompakt VAIO® Fit 11A 2014 y?l?n?n ilk çeyre?inden itibaren sat??a sunulacak.


0 Yorumlar