Seiki U-Vision Cable

4K görüntü kalitesi teknolojisi ülkemizde henüz fazla bir ra?bet görüyor de?il. Ancak yava? yava? daha fazla tercih edilmeye ba?land??? da gözden kaçmayan detaylar aras?nda yer al?yor. Seiki de televizyona aktar?lan görüntü kalitesinin bozulmamas? için yeni bir kablo sistemi geli?tirdi: Seiki U-Vision Cable. Bu kablo sayesinde TV harici cihazlardan görüntülerinizin kalitesi bozulmadan, 4K kalitesinde oynatabileceksiniz videolar?n?z?. Yeni kablo sistemi CES 2014’te tan?t?ld?.

TV ve ses sistemleri de geli?tiren Seiki markas?n?n yüksek nitelikli görüntü dönü?türme çözümünün kullan?m? da oldukça pratik; kutu içeri?inde yer alan kablo üç ayr? kolla geliyor. Bu kablolardan USB ç?k??l? olan? kabloda yer alan i?lemciye elektrik enerjisini aktarmak için 4K TV’ye, bir görüntü kayna??na(Digitürk, D-smart, Tivibu, vb) di?eri ise 4K TV’ye tak?ld??? anda görüntü kayna??ndan ç?kan her?ey, kablonun içindeki i?lemci sayesinde i?lenerek 4K görüntü olarak kar??n?zda yer al?yor.

Bu kadar kompakt bir kablo-i?lemci çözümünde bu denli yüksek nitelik nas?l ba?ar?lm??? ??te o sorunun yan?t? da inceleme videomuzda… ?yi seyirler.


0 Yorumlar