Sony Xperia Z2

Sony, Xperia Z modeliyle gayet iyi bir sat?? ba?ar?s? yakalarken tüm kullan?c?lardan olumlu yorumlar alm??t?. Her di?er mobil geli?tirici firma gibi Sony de bu serinin devam?n? getirecektir. Yak?n zaman içerisinde Sony Xperia Z2’nin tan?t?lmas? bekleniyor ve bunla birlikte Sony XPeria Z2 özellikleri resmi olarak aç?klanmasa da internete dü?tü.

Xperia Z2 olarak gelmesi beklenen cihaz?n bilgileri XperiaBlog ve Xda forumlar?ndan geldi. Bu rapor, cihaz?n hem yaz?l?msal hem de donan?msal ayr?nt?lar?n? içeriyor. ‘Sirius’ prototipinin 2.3GHz h?z?nda Qualcomm MSM8974AB CPU ile destekledi?ini söyleyebiliriz.

Xperia Z2 güçlü bir donan?ma sahip olacak

3 GB RAM ve yakla??k olarak 5 inç boyutunda 1080p ekrana sahip olmas? beklenen cihaz?n, Xperia Z1’de oldu?u gibi 20.7 MegaPiksel kameraya da sahip olaca?? dü?ünülüyor. ‘Sirius’un, Android 4.3 Jelly Bean ya da 4.4 KitKat ile mi gelece?i ile ilgili herhangi bir ?ey belirtilmedi.

Yeni temalar eklenebilir

De?i?ikliklerin yaln?zca yeni duvar ka??tlar?, temalar, bildirim k?sm?ndaki h?zl? ayarlar için belirlenen alanla ve bildirim ayarlar? için yap?lan kontroller ile ilgili oldu?unu söyleyebiliriz.
Xperia Z1’de kullan?lan Triluminos panelinin geli?tirildi?ini de yay?nlanan resimlerden aç?kça anlayabiliriz. Mobile World Congress’te tan?t?lmas? beklenen cihaz?n bahsetti?imiz söylentilerden çok daha farkl? olmas? da bir di?er seçenek.


0 Yorumlar