internet

?nternet dünyas? geli?meye ba?lad?kça domainlerde de azalma ba?lad?. Yeni jenerik domainlerin al?m? ?u anda imkans?zken ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi de bu alanda çal??malara yürütüyor. ?BB taraf?ndan “ist” uzant?s?n?n ba?vurusu yap?l?rken bunun yan? s?ra ?stanbul ile özde?le?mekte olan baz? domain uzant?lar?n?n 2015 içerisinde sat??a sunulmas? bekleniyor.

EN POPÜLER ?S?MLER ARASINDA ?STANBUL VE ?ST BULUNUYOR

Yeni domainlerde en popüler isimler istanbul, web, shop ve ist olarak s?ralan?yor. Yakla??k 6 ayd?r süren ön talep dönemindeki rakamlar Türkiye’de 100 binin üzerinde sat?? potansiyeli bulundu?unu gösteriyor. ?u an Türkçe olarak alg?lanabilecek “futbol”, “film”, “bar” gibi uzant?lar mevcut ancak ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi d???nda Türkçe bir uzant? ba?vurusu yap?lmad?.

Ki?isel günlükler için .blog, al??-veri? siteleri için .shop, moda merakl?lar?na .fash?on, haber siteleri için .news gibi yüzlerce domain uzant?s? çok yak?nda kullan?ma aç?l?yor.

Yeni isimlerin fiyat aral??? 8 ile 720 dolar aral???nda de?i?ecek. ?nternette bir sonraki ad?m?n IDN deste?i sa?lanmas? halinde Türkçe, Çince ve Kiril alfabesi gibi pek çok farkl? yaz? tipinde alan ad? kaydedilebilmesi olacak.


0 Yorumlar