soundcloud

Amatör müzisyenlerin en çok kullan?ld??? web sitesi olan Soundcloud, ayn? zamanda geride b?rakt???m?z sene en ba?ar?l? müzik projesi ödülünü de alm??t?. Ancak siteye son zamanlarda çok siyasi içerikli ses dosyalar? yüklendi?i ortaya ç?kt? ve bugünden itibaren Soundcloud’a eri?im engellendi.

A??rl?kl? olarak baz? siyasilere ait oldu?u ileri sürülen ses dosyalar?n?n yay?nland??? siteye eri?im engeli gelirken bir de aç?klama geldi. Aç?klamada, “Ula?maya çal??t???n?z uygulama ?irket kurallar? gere?i bloklanm??t?r” ifadesi kullan?ld?.

Soundcloud.com, müzikle amatör olarak ilgilenelerden müzik profesyonellerine ve DJ’lere kadar geni? bir yelpazedeki kullan?c?lar?n kendi olu?turduklar? müzikleri yükleyip payla?abildikleri bir platform olarak tan?n?yor.
Herkese aç?k bir platform özelli?i ta??yan Souncloud, en son bu hafta içinde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’a ve aile bireylerine ait oldu?u iddia edilen ses kay?tlar?n?n siteye yüklenmesiyle ülke gündeminde yer edinmi?ti.

Mahkeme Karar? Var m??

Ülkemizde eri?im engellemelerin birçok durumda mahkeme kararlar?na ba?l? olmadan yap?labilmesi konusundaki kayg?lar bu engellemeyle birlikte tekrar gündemimizde. Gazeteci Mehmet Baransu’nun Twitter hesab?nda yay?nlad??? bir belgeye göre Bakanl?k’?n T?B’le yapt??? bir yaz??mayla bu tür engellemeler yap?labiliyor. ??te yay?nlanan o belge:

Herhangi bir siteye eri?imi engellemek bu kadar kolayken acaba SoundCloud.com da bu ?ekilde mi engellendi yönündeki merak?m?z? gizleyemiyoruz. T?B’in konu hakk?nda herhangi bir aç?klamas? olup olmad???n? sorduk, cevap verdiklerinde burada yay?nlayaca??z.


0 Yorumlar