internet

Teknoloji art?k hayat?m?zda o kadar büyük bir yeri i?gal etmeye ba?lad?k ki her i?imizde mutlaka kullan?yoruz. Bilgisayar ve ak?ll? telefonlarla neredeyse her i?i yapmak mümkünken hiç bu cihazlar üzerinde ne kadar süre harcad???n?z? hesaplad?n?z m? ? Global Web Index ad?nda bir ara?t?rma firmas? sizin yerinize dünya genelinde bu sorunun cevab?n? ara?t?rm??.

Firma, küresel internet kullan?c?lar? aras?nda %43’lük bir dilimin her gün internette 1 saate kadar zaman harcad?klar?n? belirtti. ?nternet kullan?c?lar?n?n %25’i ise günde 1 ile 3 saat aras?nda internette zaman harc?yor.
Kullan?c?lar?n %18’lik bir dilimi ise günde 3 saatten daha fazla bir süre interneti kullan?yor. %21’i ise internete günde 30 dakikadan az bir zaman ay?r?yor.

Rakamlar ?a??rt?c? de?il

Aç?klanan bu rakamlar aras?nda bizi en çok ?a??rtan durum, küresel internet kullan?c?lar?n?n %13’ü her gün internete girmiyor. ?nsanlar?n interneti genelde sosyal medya platformlar?na girme arac? olarak veya haber okumak için kulland??? dü?ünülürse bu sonuçlar bizleri ?a??rtmad? do?rusu.


0 Yorumlar