adobe

Geride b?rakt???m?z hafta hackerlar taraf?ndan sald?r?ya u?rayan ve milyonlarca kullan?c?s?n?n bilgilerini ba?kalar?n?n çalmas?na neden olan Adobe sonunda kendini aklaman?n yolunu buldu. Nas?l bu kadar büyük bir aç???n verilmi? oldu?unu ara?t?ran yetkililer kullan?c?lar?n?n ?ifrelerini kontrol etti ve büyük bir ?akayla kar?? kar??ya kald?.

Milyonlarca Adobe kullan?c?s?n?n hesap ?ifreleri 123456 olarak belirlenmi?. Adobe yaz?l?mlar?n? “ki?isel” bir internet servisi gibi görmeyen ve bu yaz?l?mlarda kendilerine dair önemli ki?isel verilerin bulunmayaca??n? dü?ünen milyonlarca kullan?c?, ?ifre olu?turmak için hiç u?ra? vermemi? ve hesap ?ifresini 123456 olarak belirlemi?.

Ancak milyonlarca insan?n unuttu?u bir detay, yani bu hesap üzerinden sat?n alma gerçekle?tirdikleri ve kredi kart? bilgilerinin hesapta bulunabilece?i gerçe?i, hacker’lar? çok mutlu etmi? olmal?…

Adobe kullan?c?lar?, sadece 123456 ?ifresini de?il, hacker’lar?n en kolay bulabilece?i neredeyse tüm ?ifreleri çok yo?un ?ekilde kullanm??lar. ??te Adobe kullan?c?lar?n?n en çok tercih ettikleri ?ifreler ve bu ?ifreleri kaç ki?inin kulland??? bilgisi.

??te trajikomik ?ifreler ve kullananlar?n say?lar?!

Görülece?i üzere, 123456’y? neredeyse 2 milyon ki?i seçmi?. 123456789’u ise yakla??k yar?m milyon insan tercih etmi?. Sadece password yazanlar de 345 bin ki?i. ??te Adobe’un en büyük kabusu:

• 1. 123456 – 1,911,938

• 2. 123456789 – 446,162

• 3. password – 345,834

• 4. adobe123 – 211,659

• 5. 12345678 – 201,580

• 6. qwerty – 130,832

• 7. 1234567 – 124,253

• 8. 111111 – 113,884

• 9. photoshop – 83,411

• 10. 123123 – 82,694

• 11. 1234567890 – 76,910

• 12. 000000 – 76,186

• 13. abc123 – 70,791

• 14. 1234 – 61,453

• 15. adobe1 – 56,744

• 16. macromedia – 54,651

• 17. azerty – 48,850

• 18. iloveyou – 47,142

• 19. aaaaaa – 44,281

• 20. 654321 – 43,670


0 Yorumlar