src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Steam-OS.jpg” alt=”Steam OS” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4035″ />

Valve’?n uzun süre önce haberini verdi?i i?letim sistemi sonunda geride b?rakt???m?z gün resmi olarak tan?t?ld?. Yak?n zaman içinde 3 aç?klama yapaca??n? belirten ve bunlardan birini dün yapan Valve, ilk olarak Steam OS’u bizlere sundu. Steam OS’tan sonra tan?t?lacak olan ?eyin Steam Box olmas? bekleniyor, ama henüz di?er ikisinin ne olaca?? hakk?nda bilgi verilmi? de?il. Linux tabanl? olan yeni i?letim sistemini bizlerle bulu?turan Valve, Steam OS’la birlikte geli?tirdi?i oyuncu çevresini daha da fazla art?rmay? planl?yor. Peki Steam OS özellikleri neler? ?nan?n tüm oyuncular buna fazlas?yla sevinecek.

Steam OS sayesinde televizyonunuz üzerinde Windows ve Mac için geli?tirilmi? olan tüm oyunlar? Steam OS üzerinde oynayabileceksiniz, yani dev ekranda oyun keyfini sizlere sunuyor Steam OS. ?u anda yüzlerce oyunu destekledi?i aç?klanan Steam OS yak?n zamanda bu alanlardaki tüm oyunlara destek verecekken ç?k?? tarihi de pek geç de?il. Steam OS ç?k?? tarihi olarak 2014 aç?kland?, yani önümüzdeki sene. ?u an Steam OS için yay?mlanm?? olan bilgiler bunlarla s?n?rl?, daha fazla bilgi geldi?inde biz de sizlere aktarmaya devam edece?iz. Yaln?z Steam OS’un oyun dünyas?nda büyük bir ç???r açaca?? kesin, ayn? olu?turduklar? online oyun sat?? platformu gibi.


0 Yorumlar